×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.

اعتراض سازمان زمین شهری برحکم دادگاه صلح تحت عنوان اعتراض ثالث از دعاوی دولتی محسوب و باید دردادگاه عمومی حقوقی رسیدگی شود


دادگاه مرجوع الیه پس ازنقض فرجامی دیوانعالی کشور،مکلف به رسیدگی مجدد میباشد


افراز اراضی فاقد ساختمان واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرکها به کمتر از بیست هکتار بلااشکال است و افراز اراضی دارای ساختمان در صورتی ممکن است که با مجوز احداث شده باشد


قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها ناسخ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت در باب تعیین حق کسب و پیشه نیست


محاکم دادگستری مکلفند در دعاوی مربوط به احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه قواعدوعادات مسلم مذهب آنها را رعایت نمایند


در صورتیکه محلی فاقد دادگاه مدنی خاص باشد رسیدگی دادگاه صلح به دعاوی داخل درصلاحیت دادگاه مدنی خاص بلااشکال است


دعوی مطالبه خسارت علیه نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل غیرقابل استماع است و باید برعلیه خود اصیل مطرح شود


دعاوی راجع به اموال غیرمنقول درهرحال درصلاحیت دادگاه محلی است که مال غیرمنقول درحوزه آن واقع است


هرنوع دعوائی که دراجرای قانون اراضی شهری مطرح شود دارای وصف دعاوی دولت است


مستفاد از ماده 3 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی جواز شرکت ریاست دادگاه صلح در دادگاه عمومی موکول به حدوث اختلاف عقیده درآن دادگاه و عدم حضور و وجود دادرسی دیگری از دادگاه عمومی است


صلاحیت هیئت حل اختلاف قانون ثبت احوال برای تغییرنامهای ممنوع میباشدو رسیدگی به سایردعاوی مربوط بنام اشخاص درصلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است


با قبول ایراد رد دادرس رسیدگی به پرونده به ترتیب در شعبه دیگرهمان دادگاه ،کارمندعلی البدل و نزدیکترین دادگاه بعمل میاید


رسیدگی به دعوی اصل وقفیت ،درصلاحیت دادگاه مدنی خاص است


دعاوی مربوط به بانکهادردادگاههای حقوقی طبق اصول کلی موردرسیدگی قرارمیگیرد و جزو دعاوی دولتی محسوب نمیگردد


ماده واحده تقلیل اجاره بهاواحدهای مسکونی مصوب آبانماه 1358ناظربه تقلیل اجاره بهاهائی میباشد که قبل ازتاریخ 22بهمن 1358توافق شده است


شرکتهای دولتی دارای شخصیت حقوقی ، مستقل ازدولت بوده وازهزینه دادرسی معاف نیستند


دادگستری مرجع تظلمات عمومی است و دعوی سازمانهای آب وبرق نسبت به قلع وقمع مستحدثات غیرمجازدرمسیرو حریم قانونی خطوط انتقال قابل استماع است


تعیین سرپرست برای اطفال موضوع قانون حمایت ازکودکان بدون سرپرست مصوب اسفند 1353درصلاحت دادگاههای عمومی است وخارج ازصلاحیت دادگاه مدنی خاص میباشد


رسیدگی نسبت به دعاوی دیون محکومینی که اموال آنها مصادره شده است بطرفیت بنیادمستضعفان بلامانع است


دادگستری مرجع تظلمات عمومی است و لازم الاجرا بودن اسناد رسمی مانع مراجعه ذینفع به مرجع قضائی نیست