×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.

تهیه کسری نسخ دادخواست فرجامی و پیوست های قانونی آن بعهده دادخواست دهنده است


در مورد ثبت علامت تجارتی غیر برای احراز مشابهت دو علامت دادگاه ملزم به جلب نظرکارشناس نیست


در دعاوی موضوع مشمول قانون توسعه معابرمصوب 1320مرجع صالح برای رسیدگی به اختلاف مالک وشهرداری ، هیئت سه نفری مذکوردرماده 14قانون مزبوراست


اعمال مقررات مربوط به تصفیه امور بازرگانان ورشکسته در مورد اداره ترکه متوفی بر حسب اشعار ماده 274 با لحاظ333 قانون مزبور مستلزم صدور حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نیست


رسیدگی به شکایت بنیادمستضعفان برعلیه سازمان اراضی شهری از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است


با ابطال ماده 15آئیننامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن اقدامات انجام شده براساس ماده مذکور در اراضی شهری باطل و بلااثر است


در اراضی شهری چنانچه ملکی درسند مالکیت بصورت باغ معرفی شده باشد مادامی که خلاف آن ثابت نشده است مشمول قانون اراضی شهری نیست


شرکت خانه سازی ایران یک شرکت دولتی است ورسیدگی به اعتراض این شرکت به رای قطعی مالیاتی درصلاحیت دیوان عدالت اداری نیست


اعتراض به تصمیم کمیسیون ماده 56 قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها ومراتع مقید به مهلت خاصی نیست وقیدمهلت در درآئین نامه اجرایی قانون مرقوم برخلاف مقررات است وابطال میگردد


ابطال دستورالعمل اداره کل زمین شهری اصفهان درخصوص دریافت مبلغی مازادبربهای مقرربرای اراضی شهری


آئین نامه شرایط خاص تشکیل شرکت های مسافربری نمی توانددایره شمول قانون احداث ترمینال های مسافربری وممنوعیت تردد اتومبیل های مسافربری بین شهری درداخل شهرتهران راازجهت شرائط عمومی اهلیت تصدی سمت مدیرعامل دراین شرکتهامحدودنماید


شرکت ایران خودرو یک شرکت دولتی است و شکایت برعلیه شرکت مذکوردر صلاحیت دیوان عدالت اداری است


بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه ناظر به حقوق ارتفاقی املاک مجاور اراضی مورد تصرف برای اجرای طرحهای عمرانی است


صلاحیت هیئت موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت مصوب تیرماه 1365 صلاحیت عام محاکم دادکستری رادررسیدگی به دعوی الزام به انتقال ملک نفی نمی کند


حکم راجع به تعدیل اجاره بهای محل کسب وپیشه قابل رسیدگی تجدیدنظر می باشد


طبق قانون تفکیک وظایف وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی ،اعمال مقررات مذکوردر مادتین 31 و32 آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری واحیاء اراضی درحکومت جمهوری اسلامی به وزارت جهاد سازندگی منتقل شده است


ابطال آئین نامه وزارت کشور درمورد امورساختمان سازی


نظریه هسته گزینش که قبل از پایان مدت خدمت آزمایشی اعلام شده است معتبر میباشد


ایام مدت آماده به خدمت لغو شده مستخدم در ارتقاء گروه قابل احتساب نیست


ابطال بخشنامه مدیر کل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در مورد عدم توجه به سن تعیین شده در شناسنامه و ملاک عمل قراردادن شناسنامه اصلاح شده اولیه