×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.

تعیین میزان مالیات برمبنای درآمدی که مورد توافق دارائی و اتحادیه مربوطه بوده است نافی حق اعتراض قانونی مودی مالیاتی نیست


بررسی تقاضای بازنشستگی مشمولان قانون تامین اجتماعی ازوظایف خاص سازمان تامین اجتماعی است و سازمان بعد از صدور حکم بازنشستگی مجاز به لغو آن نمیباشد


ترتب و آثار استخدامی درصورت برائت مستخدم


عدم معافیت درآمد شرکت متعلق به مدرسه علوم اسلامی امیرالمومنین از پرداخت مالیات


حکم مقرر در ماده 4 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی قابل تسری به مشاغل اصلی و تخصصی وفنی واحدهای دولتی از جمله پست سازمانی تکنسین نقشه برداری نمیباشد


کم کردن تعداد اعضای هیاتهای بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات حق بیمه سازمان تامین اجتماعی جهت تشکیل ورسمیت آنهامخالف قانون است


در ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم وجوه قابل کسر از مالیات مشخص شده و هیات وزیران نمیتواند دامنه شمول قانون راتوسعه دهد


اقدام وزارت نفت در تعیین نرخ سوخت های هواپیمائی برخلاف مقررات است


قراردادهای غیررسمی در باب نقل وانتقال کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی بدون هیچگونه قید وشرطی نافذ هستند - ابطال بند یک ماده 5 آئین نامه هیاتهای تشخیص مطالبات در مورد تقلیل اعضای هیاتهای فوق


با پرداخت غرامت دستمزد از طرف سازمان تامین اجتماعی ، کارفرما تکلیفی به پرداخت مابه التفاوت کمک هزینه مسکن وخواروبار درمدت بیماری ندارد


شکایت کارگر برعلیه کارفرما به پرداخت حق بیمه معوقه سهم کارفرما به سازمان تامین اجتماعی درصلاحیت مراجع حل اختلاف است


بازخریدی کارگر از موجبات برقراری مقرری بیمه بیکاری است


اعطاء هرگونه امتیاز خاص به اتباع بیگانه ازجمله تملک اموال غیر منقول در قلمرو جغرافیائی کشور ایران توسط آنان منوط به حکم صریح قانونگذار است


عدم اجرای قانون بیمه بیکاری در موردکارگران بیمه شده که برخلاف میل و اراده خود بازخرید خدمت شده و آماده خدمت می باشند ، جواز قانونی ندارد


پاسخگوئی به اعتراض به رای کمیسیون موضوع تبصره 2 بند3 ماده 99 قانون شهرداری که در نتیجه مداخله ونقش بخشداری صادرگردیده است با خود بخشداری است


الزام سازمان آب و برق خوزستان به پرداخت پاداش خدمت موردادعا بلحاظ فقد حکم الزام آور قانونی مجوزی ندارد


مطابق بند(و) تبصره 4 قانون بودجه سال 1378 بودجه کل کشور در محدوده زمانی فروردین لغایت پایان اسفندماه 1378 به هر یک از کارکنان رسمی و ثابت دولت هنگام بازنشستگی پاداش خدمت پرداخت میشود


نظارت بر حسن اجراء قوانین و مقررات از جمله وظایف و اختیارات استانداران نبوده ومربوط به قوه قضائیه است


وضع و تدوین اساسنامه قانونی شرکتهای دولتی در زمره وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشور قرار ندارد


آماده به خدمت کردن مستخدم رسمی شرکت به لحاظ حذف پست ثابت سازمانی مورد تصدی خالی از اشکال است