×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.

مقید نمودن پرداخت عیدی پایان سال به کارمندان به شرط رضایت از خدمات آنان مخالف هدف قانون گذارمیباشد


طبق تبصره یک ماده 3 قانون راجع به نحوه استخدام مهندسین و کمک مهندسین وتکنسین هامصوب 1338 پرداخت فوق العاده کارگاه به مشمولان قانون مزبور منوط به انجام وظیفه آنان بطورتمام وقت درمحل کارگاه است


آئین نامه دادرسی اداری شرکتهای دولتی


مرجع وضع مقررات استخدامی اعضاء هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی هیات سه نفره جانشین هیات امناءموسسات فوق الذکراست


مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر سلب حق تظلم و دادخواهی به مرجع قضائی صالح در خصوص اعتراضات نسبت به احکام هیات مرکزی گزینش دانشجو و کمیته مرکزی انضباطی دانشجویان مغایر قانون است


منظور ازانفصال از شغل ، اخراج و انفصال از خدمت نبوده و شغل کارمند باید تغییر نماید


ابطال مصوبه سازمان تامین اجتماعی در مورد بیمه بیکاری - بخشنامه شماره 669 5000مورخ 1378 1 18


چنانچه مستخدمی موفق به استفاده ازمرخصی استحقاقی خود (یکماه ) نشود، تمام 30 روز ذخیره میگردد


دارندگان دیپلم سال پنجم علمی که در خدمت اداره کل ثبت هستند


معافیت مراکز فرهنگی از پرداخت مالیات از تاریخ شروع فعالیت براساس پروانه صادره به مدت 5 سال مطلق میباشد


واگذاری اجرای طرحهای عمرانی وخدماتی به جهاد تعاون استانها با تخصیص اولویت و تسهیلات ویژه برای آنها مغایرماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور وخارج از حدود اختیارات وزیرجهاد سازندگی تشخیص داده می شود


تشخیص شمول قانون کار به برخی از شاغلین در واحدهای دولتی - شکایت شاغلین خرید خدمت دستگاههای دولتی قابل طرح در مراجع حل اختلاف قانون کار نیست


قرارداد کار در صورت ذکر مدت موقت محسوب است


مصوبه وزارت نیرو که بهای برق مصرفی اشتراکهای عمومی واحد مسکونی رابه میزان 5000 ریال افزایش داده مغایرقانون است


تسری آثار مترتب بر یک دوره تحصیلی خاص ازلحاظ ارزش تحصیلی به دوره های بعدی قانونا الزامی نیست


تسری مقررات مربوط به ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان مشمول مقررات قانونی تامین اجتماعی شرکت سهامی دارویی کشور به سایر کارکنان شاغل درآن شرکت


اعتراض به برکناری از کار و تقاضای بازگشت - اجازه استخدام به وزارت اموراقتصادی و دارائی با احتساب کارمندان قراردادی


انتقال حق بیمه وبازنشستگی ازیک صندوق به صندوق دیگربلامانع بوده ومطلق سوابق استخدامی پرسنل سپاه پاسداران قابل احتساب است


سنوات خدمت مستخدمین مشمول طرح تعدیل نیروی انسانی که کسور بازنشستگی مربوط به آن ، به سازمان تامین اجتماعی منتقل میشود قابل احتساب برای احرازبازنشستگی است


در صورت اجتماع شرایط قانون تعیین تکلیف املاک واقع درطرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال 1367 شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمانی است و ملاک تقاضای مالک ، سندرسمی ملک است