×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.

معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی مشمول قانون از تاریخ شروع بهره برداری است وتعیین تاریخ مشخصی ازطرف وزارت اموراقتصادی ودارائی به منزله محدودنمودن دایره شمول قانون بوده ومعتبرنیست


اعتبارآراء قطعی شعب دیوان و لزوم تبعیت ازآن در موسسات و مراجع ذیربط


سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی سازمانی مستقل بوده و مدیرعامل سازمان در عزل و نصب معاونان و مدیران استانها مکلف به تبعیت از نظراستانداران نیست


کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در رسیدگی به ادعای تخلف ساختمانی میبایستی ضمن توجه به قدمت ساختمان ، جریمه را برمبنای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف تعیین نماید


آراء صادره از مراجع قضائی در موردکبرسن برای سازمان تامین اجتماعی از جهت برقراری مستمری بازنشستگی الزامی است


شورای اسلامی شهر تهران مجاز به تغییراساسنامه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نیست


از بیمارستان پارس خلع یدگردیده و به کارفرمای جدیدتحویل شده و این امرازمصادیق انتقال کارگاه موضوع ماده 12 قانون کارنیست


تایید و تصویب امتیازارشدیت برای نیروهای نظامی وانتظامی براساس مقررات و ضوابط مربوط به پیشنهاد مراجع ذیصلاح و نهایتا موافقت فرماندهی کل قوای مسلح راجع است


ابطال بندهای 1 و 4 ماده 5 و ماده 6 و تبصره یک ماده 6 مصوبه شماره 335 310 مورخ 1377 11 13 شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران


رسیدگی به هرگونه اختلاف اعم از تعلق یاعدم تعلق عوارض ومیزان و مبلغ آن درصلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری است


احتساب سوابق خدمت مستخدمینی که در اجرای تبصره یک اصلاحی ماده 74 لایحه قانونی استخدام کشوری بازخرید میشوند بر اساس مقررات قانون تامین اجتماعی منوط به آن است که به پرداخت مابه التفاوت کسور یا حق بیمه مزبور اقدام نمایند


رسیدگی به شکایات شرکتهای دولتی نسبت به آراء هیاتهای حل اختلاف مستقر در وزارت کارواموراجتماعی قابل طرح دردیوان عدالت اداری نیست


مطالبه بهای موضوع پیمان بوسیله پیمانکاراز کارفرما،ازشمول ماده 157 قانون کارخارج است


اعطاء گروه تشویقی به مشمولین قانون استخدام کشوری ناظربه گروههای شغلی مبتنی بر طرح طبقه بندی مشاغل اداری است وشامل قضات دادگستری که دارای مقررات استخدامی خاص هستندنمیباشد


قطع مستمری همسر دائم مستخدم متوفی به جهت ازدواج منقطع جواز قانونی ندارد


دعوائی که بطرفیت وزارت بهداری بخواسته الزام بصدور پروانه داروسازی مطرح شده باشد صدورحکم برالزام وزارتخانه مذکوربلامانع است


تبصره 2 ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مشعر بر قابلیت پرداخت کسور بازنشستگی به مستخدمین مشمول آن تبصره مفید عدم قابلیت جواز انتقال آن از یک صندوق بازنشستگی به صندوق دیگر نیست


پرداخت فوق العاده اضافه کارساعتی بیش از60 ساعت برمبنای فوق العاده حق محرومیت ازمطب ،جوازقانونی ندارد0


به صراحت ماده 3 آئیننامه نحوه چگونگی تشکیل جلسات هیات حل اختلاف مصوب سال 1369،جلسات هیات حل اختلاف کارگر وکارفرماباحضوروشرکت 7 نفرازاعضاء هیات رسمیت می یابد


تعیین ضوابط و قواعد مربوط به نحوه اجرای مصوبه شماره 11 61640 مورخ 1 4 75 ریاست جمهوری در زمینه تعلق عوارض فروش