×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.

چون بموجب مواد 6 و 7 و 8 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 8 3 1369 مشمولان قانون مزبور در تمام مدت تحصیل در حالت استخدام آزمایشی قراردارند لذا برکناری آن ازخدمت آزمایشی قبل از فراغت از تحصیل منع قانونی ندارد


بموجب تبصره 2 ماده واحده قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری مصوب 14 10 72 جانبازان پنجاه درصدبه بالاواشخاص دیگرازحکم این قانون مستثنی شده اند و محدودیتی برای این اشخاص ازنظرحضوردراداره محل خدمت وجودندارد


با اشتغال شاکیان به عنوان کارگرمشمول قانون کار و پرداخت حق بیمه به مدت متجاوز از ده سال تمام ، موجب برقراری مستمری است


صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت کیفری مستخدم دولت به انفصال دائم از خدمات دولتی در جهت قطع رابطه استخدامی محکوم علیه باواحددولتی معتبراست


نظر کمیسیون پزشکی در باب بیماری و نوع و تاریخ آن امری است فنی وتخصصی که امعان نظر قضائی در زمینه اعتبارماهوی آن وجه قانونی ندارد


حکم مقرر در تبصره یک ماده 2 قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 23 6 73 در خصوص لزوم هماهنگی حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث دارندگان پایه های قضائی ناظر به قضات شاغل وهمچنین بازنشسته میباشد


با توجه به ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری درخصوص شمول قانون مزبوربه مطلق شرکتهای دولتی و حصر استثناء مقرر به مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و نیروهای انتظامی 000 رسیدگی به تخلفات اداری قرار دارد


انتقال مستخدم رسمی به وزارتخانه وسازمان دیگری منوط به رضایت مستخدم است


لغو احکام استخدامی متعهدین به خدمت آموزش وپرورش پس از فراغت ازتحصیل واشتغال به خدمت ، با اهداف قانونگذار منافات دارد


طبق ماده 27 قانون کار، اخذ نظریه مثبت شورای اسلامی کارگاه در اخراج کارگرضروری است


ماده واحده قانون تشویق معلمان بازنشسته به ادامه همکاری با وزارت آموزش و پرورش مصوب 29 11 68 وافزایش فوق العاده شغل مشمولین این قانون


پرداخت کمک غیر نقدی مورد مطالبه از مصادیق تبصره 56 قانون بودجه سال 1363 کل کشور نبوده ودراختیاروزارت دادگستری نمیباشد


تعیین تاریخ و مدت استفاده از مرخصی استحقاقی با رعایت مقررات مربوطه موکول به تقاضای مستخدم و موافقت واحد دولتی متبوع مستخدم است ، و لذا وضع مقررات دولتی درجهت توسیع یا تضییق حق مکتسب مذکور موافق قانون نیست


اتخاذ تصمیم وزارت بهداشت ، درمان آموزش پزشکی در خصوص خدمات لیزری ، که از وظایف خاص مراجع پیش بینی شده در قانون می باشد خارج از حدود اختیار وزارت مذکور در وضع مقررات دولتی تشخیص بوده و ابطال میشود


نحوه احتساب فوق العاده اشتغال خارج از مرکزکارمندان مشمول آئین نامه استخدامی شرکت ملی فولاد ایران


افراد خریدخدمت که به مشاغل کارگری اشتغال نداشته باشند مشمول قانون کار نیستند


با عنایت به صراحت ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری تصمیم قضائی مانع از اعمال مجازات اداری نیست


قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 72 9 7 به کلیه کارمندان شرکتهای دولتی حاکمیت دارد


براساس قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم ارزش معاملاتی بعنوان بعنوان درآمد مشمول مالیات نقل وانتقال قطعی املاک ملاک عمل میباشد


در معافیت مالیاتی سالانه ، بین املاک موقوفه خاص و عام تفاوتی وجود ندارد و هر دو از این مالیات معاف هستند