×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.

اثر قانون نسبت به آینده است وآئین نامه اجرائی قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 7 12 67 که تاریخ اجرای قانون راازتاریخ 1 1 1374 تعیین نموده است خلاف قانون است


بیمه شده بیکار با معرفی کتبی واحدکار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون استفاده می نماید


مقررات مادتین 44 و 45 لایحه قانونی استخدام کشوری و تبصره های آنها درباب تدارک دوره های کارآموزی وآموزشی به منظور ارتقاءسطح علمی وتجربی کارکنان وزارتخانه هاو متضمن تفویض اختیارتعیین ارزش تحصیلی دوره های معادل ارزش تحصیلات دانشگاهی نیست


شرایط تحقق انتقال کارمند دولت


شکایت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی برعلیه واحدهای دولتی قابل طرح دردیوان عدالت اداری نیست


طبق قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق مصوب 1370 تاریخ اجرای موادی از قانون مزبور ازجمله ماده 8 آن قانون موضوع همطرازی حقوق و مزایای مشمولین ماده اخیر 1 1 1371 تعیین شده است واین تاریخ باتدوین دستورالعمل قابل تغییرنیست


انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی درصورتی میسراست که مستخدم آن راقبلا دریافت نکرده باشد


معافیت مالیاتی موقوفات منوط به اعمال نظارت دولت برکیفیت هزینه های آنهاست و در صورتیکه مقدمات این نظارت فراهم نشود ، معافیت فوق اعمال نمیشود


اظهارنظر هسته گزینش که متضمن اعلام عدم اولویت افراد جهت استخدام به طورآزمایشی میباشد خلاف مقررات است


بخشنامه شهرداری دایربر عدم موافقت با صدور جواز حفاری بمنظور استفاده از انشعاب آب ، گاز و غیره قبل از پرداخت عوارض مورد ادعای شهرداری خلاف قانون است


استانداری صلاحیتی در وضع و تصویب عوارض ندارد ، و لذا مصوبه شماره 53050 21-1372 21 12 استانداری خراسان در مورد وصول عوارض ارزش افروده ابطال میشود


در شکایات بطرفیت واحدهای دولتی آراصادره علیه واحدهای مذکوردرکلیه شقوق مندرج درماده 11قانون دیوان عدالت اداری قابل اعتراض وتجدیدنظر می باشد


پرداخت پاداش به کارمندان ازمحل یک درصد وصولی مالیاتی چون بموجب حکم قانونی میباشدلذامحرومیت این قبیل کارکنان بصرف محکومیت اداری جوازقانونی ندارد


مصوبه شماره 106-1369 4 6 هیات مدیره شرکت پست در مورد مطالبه ودیعه برای اشتراک فاکس ابطال میگردد


طبق ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری چنانچه رای بربرائت مستخدم دولت صادرشودایام تعلیق جزوخدمت دولتی محسوب وحقوق ومزایای مدت تعلیق پرداخت میشود


در اعمال قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگردارند ، تعیین نوع کارگاههای تولیدی ، صنعتی ، و فنی به پیشنهاد وزارت بهداری و تصویب هیات دولت موکول شده است


بخشنامه شماره 1372 11 25- 401 36 170 نزاجا در مورد دادن انقطاع خدمت به لحاظ اینکه خارج از حدود اختیارات میباشد ، ابطال میشود


توقیف عملیات اجرائی آرا قطعی مراجع حل اختلاف کارگر وکارفرما به تبعیت اصل شکایت درصلاحیت دیوان عدالت اداری قراردارد


اعمال مجازات شدیدترنسبت به آرا غیرقطعی هیاتهای بدوی یاآرانقض شده توسط دیوان عدالت اداری فقط باتوجه به مستندات جدید بلامانع است


فروش خانه های سازمانی به متصرفین آنها منوط به عدم نیاز دستگاه بهره برداری کننده ونیزاحرازمقرون به صرفه نبودن نگهداری آن به لحاظ فرسودگی است