×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.

سهام شرکت پخش جمشید بلاواسطه متعلق به بانک ملی ایران است و واحد دولتی محسوب و شکایتش قابل طرح دردیوان عدالت اداری نیست


فوق العاده شغل فقط درمدتی قابل پرداخت است که مستخدم رسمی درشغلی که فوق العاده مزبور به آن تعلق میگیرد انجام وظیفه کند


دستورالعمل شماره 14310 مورخ 30 1 71 معاون اموردرمانی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی که متضمن خروج بعضی از اقلام داروئی که باارز رقابتی تهیه وتدارک میگردد از زمره داروهائی که درلیست مربوط به مشمولین تامین خدمات درمانی هستند


صدور پروانه ساختمانی و اعمال نظارتهای مربوطه در خارج از محدوده شهرها بعهده مرجعی است که در هرناحیه توسط استانداری تعیین میشود و این مرجع صلاحیت اظهارنظر در مورد تفکیک یا عدم تفیک اراضی را نیز دارد


حکم مقرر در ب ماده 38 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1369 در مورد اخذ20درصد حقوق و مزایای کارکنان خارجی از کارفرمایان مربوطه بسود خزانه دولت ، شامل اتباع خارجی شاغل در کوره پزخانه نیز میباشد


مدت اسارت عمومی آزادگان اعم ازاینکه قبل ازاسارت دردستگاههاشاغل بوده ویابعدازاسارت شاغل شوندباتمایل آنان به ازاهریک سال اسارت دو سال بعنوان سابقه خدمت رسمی تلقی میگردد


بند 6 مصوبه شماره 3 شورای معاونین وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مبنی برتفویض جوازاشتغال به حرفه عینک سازی به چشم پزشکان مخالف قوانین ومقررات مربوط به امورپزشکی ونظام صنفی میباشد و ابطال می گردد


تاخیردرتصویب آئین نامه اجرائی لایحه قانونی نحوه بازنشسته کردن وبازخرید خدمت کارکنان مازداد براحتیاج نافی تکلیف قانونی نیست


رسیدگی به تخلفات پرسنل مشمول قانون مزبور به هیات مقرر در ماده مرقوم محول شده ولذامقررات کمیسیون 5 نفری مندرج درماده 118 قانون استخدام نیروهای مسلح منسوخ شده است


مستخدمی که سی سال کسوربازنشستگی ویاحق بیمه پرداخته است ازپرداخت کسوربازنشستگی معاف خواهندبود


به حکم ماده 25 قانون خدمت وظیفه عمومی ،هیات تجدیدنظرمکلف است نسبت به اعتراض به رای هیات بدوی ،راجع به ادعای کفالت مشمولان ،رسیدگی ورای مقتضی صادرکندورسیدگی به اعتراض مقیدبه اعزام مشمول بخدمت نیست


چون براساس مصوبه مورخ 1363 09 26 شورای حقوق و دستمزد فوق العاده شغل برخی از رشته های کارشناسی در رسته کشاورزی افزایش یافته و وزیرکشاورزی نیز در تاریخ 1363 10 25 با آن موافقت نموده است لذا متصدیان مربوطه استحقاق دریافت فوق العاده مذکور را دارند


احتساب کلیه سوابق خدمت قبل از ورود به بانک مرکزی از لحاظ تجربه و بمنظور ارتقاء گروه یا ترفیع پایه و درجه الزامی نیست


مصوبه شورای عالی اداری که شهرداری راملزم به قبول سند عادی انتقال غیرمنقول ومکلف بصدور پروانه ساختمان قبل ازتصدیق صحت واعتبار آن توسط مراجع ذیصلاح مینماید،مغایر قانون تشخیص داده میشود


دائرکردن محل کسب و پیشه و تجارت در محل غیرتجاری برای وکالت و مطب و دفتراسنادرسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی مستلزم مباشرت خود مالک محل میباشد


بخشنامه شهرداری تهران که قطعیت آراءمراجع کیفری درمورد تخلفات ساختمانی رامقیدومشروط به پرداخت جریمه مقرره دانسته است مخالف حکم قانونگذاردرباب آراءقطعی مراجع قضائی است


تعیین ووصول مبلغی بعنوان هزینه رسیدگی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلهاومراتع کشورمصوب 20 10 71 غیرقانونی است ودرواقع نوعی عوارض میباشدکه غیرقابل وصول است


صاحبان دفاتراسناد رسمی و ازدواج و طلاق مکلف به نگاهداری دفاترمالیاتی هستند و درصورت عدم نگهداری و عدم تشخیص مالیات مربوطه ، اداره دارائی بصورت علی الراس مالیات مربوطه را تعیین خواهد نمود


فوق العاده شغل و یا مزایای شغل کارکنان برجسته که مبتنی برنتیجه ارزیابی نحوه خدمات آنان درسال 69 بوده ، جزو حقوق مکتسب آنان محسوب و منعی بر پرداخت آن طبق قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 نیست


مرخصی های معتبردرتاریخ بازنشستگی حداکثرچهارماه بوده وبرای مازاد مرخصی استفاده نشده مستخدم ،وجهی قابل پرداخت نیست