×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.

هیات عالی نظارت موضوع قانون نظام صنفی ،مجازبه وصول مبلغ پنجاه هزارریال ازواحدهای بدون پروانه کسب نیست


در مقررات استخدامی کارکنان کمیته امداد امام خمینی ، بازخریدخدمت مستخدمین مازاد بر احتیاج تجویزگردیده و اعمال این اختیار منوط به ارتکاب خطای اداری توسط مستخدم نیست


هرگاه حکم انفصال صادره از مراجع قضایی محل شبهه و ابهام باشد دیوان عدالت اداری مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت است


دیوان عدالت اداری دررسیدگی به شکایات مطروحه دررابطه باتضییع حقوق استخدامی صلاحیت داردومیتواندحکم برالزام اداره به پرداخت حقوق صادرنماید وقابل احاله به دادگاههای عمومی نیست


وضع قاعده ای خاص در مورد تجدید دوره شدن پرسنل وظیفه ای که مرتکب فراراز خدمت بیش از6ماه می گردند،خارج ازحدوداختیارات ستادمشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است


هرسال حداکثر30 درصدازفارغ التحصیلان رشته های گروه پزشکی قبل از انجام خدمت نظام وظیفه وسایرخدمات قانونی می توانندتاکسب تخصص در یکی ازرشته های موردنیازدانشگاههاوموسسات آموزش عالی ادامه تحصیل دهند


احکام برائت دادگاه بدوی انتظامی سردفتران ودفتریاران غیرقابل اعتراض ازطرف دادستان انتظامی است


تغییرطرح تفصیلی اراضی شهری که به مرحله صدورپروانه ساختمانی رسیده بعلت رعایت حقوقی مکتسبه اشخاص دراین اراضی موقعیت قانونی ندارد


تخلف مندرج دربند20 ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 25 12 65دایربرغیبت غیرموجه متوالی ویامتناوب ،همان تخلف مندرج درماده 23 قانون مرقوم ولی بدون ظرف زمان است


انتقال کسوربازنشستگی ازصندوق بازنشستگی کشوری به صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی بلامانع است هرچندکه مستخدم بحکم قانون بازسازی نیروی انسانی قبلا اخراج شده باشد


عفو نه تنها مجازات را از بین می برد ، بلکه آثار تبعی ناشی از مجازات را نیز از بین می برد


در صورتیکه استحقاق مامورین قضائی واداری به دریافت حقوق توسط شعب دیوان عالی کشورتائیدلیکن برخی ازشعب ازجهات مالی وبودجه ای موضوع را غیرقابل رسیدگی بدانند،ازموجبات طرح درهیات عمومی نیست


رسیدگی به دعاوی مطروحه علیه جمعیت هلال احمردرصلاحیت دیوان عدالت اداری نیست


برای ترفیع از پایه 4 به 5 قضائی ، دو سال توقف در پایه 4 کافی است


اخذ هزینه ازکارفرما برای رسیدگی به اختلافات مربوط به حق بیمه مغایر قانون و خارج ازاختیار شورای عالی سازمان تامین اجتماعی است


باتوجه به تعریفی که ازکارمندان درماده 3 قانون نیروهای مسلح بعمل است ،اطلاق کارمندبه همردیفان وغیرنظامیان مسلم میباشد


عوارض مربوط به قبل ازکشتار دامها درکشتارگاههای کشور اگر قبلا اخذ نشده باشد ، طرح دعوی مدنی برای وصول آن بلامانع است


طبق ماده 137 اصلاحی قانون استخدام کشوری مصوب 1349 08 12 مستخدمین غیررسمی و افرادی که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده و درتاریخ 1345 02 31 به مشاغل غیرکارگری اشتغال داشته اند به مستخدم رسمی تبدیل میشوند


هرگاه شکایت مستخدم قبلا درمرجع قانونی رسیدگی ومنتهی بصدورحکم شده باشد،این شکایت قابل رسیدگی درشورای سازمان اموراداری واستخدامی کشورنیست


تشخیص انطباق یا عدم انطباق وضع استخدامی شاکی با قانون کار در صلاحیت هیئت های تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون کاراست