×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.

وضع قاعده درباب تعیین شرائط ومدارک لازم جهت صدور پروانه ساختمان توسط شهرداری ازقلمرواختیارات کمیسیون مقرردرماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران خارج است


حداکثرمهلت اعتراض نسبت به آراءقطعی هیئتهای پاکسازی وبازسازی تا تاریخ 2 7 1365 میباشد


ابطال دستورالعمل شماره 710 15 401-10 7 70اداره کل وظیفه عمومی


به نقل وانتقال تلفن مالیات تعلق نمیگیردوبخشنامه وزارت اموراقتصادی ودارائی که برخلاف این موضوع میباشدابطال میگردد


جرم کلاهبرداری باگذشت شاکی خصوصی موقوف نمی گردد


مهلت اجرای قانون پاکسازی وایجادمحیط مساعدبرای رشدنهادهای انقلاب درتاریخ 6 6 1359 منقضی شده و لذا وزرای دستگاههای دولتی بعدازتاریخ مذکورمجازبه آماده به خدمت نمودن مستخدمین نیستند


ماده واحده راجع به احتساب سوابق خدمت دولتی کارمندان قضائی مصوب 1358 شورای انقلاب ،درمورداحتساب سوابق خدمت اداری وآموزشی ناظر به قضاتی است که درهنگام تصویب قانون به شغل قضائی اشتغال داشته باشند


ابطال پاره ای از مواد آئین نامه استخدامی مشترک بانکها مصوب مجمع عمومی بانکها


پرداخت فوق العاده هزینه سفرونقل مکان مستخدم درصورت تغییرمحل خدمت جغرافیائی خدمت مستخدم ،الزامی است وبخشنامه برخلاف این حکم باطل است


مستخدمی که دارای بیش ازسی سال سابقه کاربوده ودراجرای تصویبنامه شماره 3843-11 2 1358وتبصره 74قانون استخدام کشوری میبایستی بازنشسته شوداگردرزمان اجرای تصویبنامه فوق به سمت بالاتری منصوب شودصدور چنین حکم انتصابی بلااشکال است


معافیت سنی یک نوع معافیت خاص است وشرط عدم غیبت که درموردسایر معافیت هامعتبرمیباشددرمورداین نوع معافیت ملاک نیست وازاین جهت بخشنامه شماره 78 3 03 402-12 7 65اداره وظیفه عمومی خلاف قانون است


موسسات استخدام کننده ،اجازه دارندافرادی راکه درطی یادرپایان دوره خدمت آزمایشی صالح برای بقاءخدمت تشخیص نشوند،حکم برکناری آنها را صادرنمایند


چنانچه رای قطعی هیئتهای بازسازی دردیوان عدالت اداری نقض شود،اظهار نظرماهوی دیوان درزمینه تضییع حقوق استخدامی منوط به رسیدگی مجدد به اتهامات منتسبه مستخدم براساس قوانین ومقررات است


باتصویب قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری ،ادامه حالت آماده بخدمت مستخدمین که درزمان قانون بازسازی بوجودآمده است وجهه قانونی ندارد


صدورحکم آماده بخدمت مستخدمین درایام بعدازتاریخ 1359 6 6 بعلت اختتام کارهیئتهای پاکسازی ،فاقداعتباروآثارقانونی است


اثرات اجرائی احکام آماده بخدمت که درمدت اعتبارقانون بازسازی صادر شده است ،درایام بعدازانحلال هیاتهای بازسازی باقیست


احتساب سابقه خدمت دربخش خصوصی جزءمدت خدمت رسمی درموسسات مشمول قانون استخدام کشوری درهرموردنیازبه مجوزقانونی خاصی دارد


کارمندان شرکت نفت پس از انتصاب به مشاغل مستمر برای مدت نامحدود و بطور تمام وقت و طی دوره آزمایشی و تثبیت حقوق پایه در عدادکارمندان رسمی شرکت محسوب و تمسک به قرارداد تنظیمی هنگام ورود به خدمت موجه نیست


لغوبخشنامه شماره 49194مورخ 2 12 59 نخست وزیری درموردعدم پرداخت حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران ومستمری بگیران


مستخدمی که به حالت آماده بخدمت درآمده وسپس برائت حاصل نموده است مجازبه دریافت حقوق ایام آماده بخدمت میباشد وبخشنامه وزارت آموزش وپرورش که براساس آن به مستخدم آماده بخدمت وجهی تعلق نمیگیرد خلاف قانون است