×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.

اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله برعهده وزیر یا یا رئیس موسسه دولتی است و چون این امر قابل تفویض میباشد و لذا مستلزم ایجاد پست سازمانی بوده و دستوالعمل وزیر اموراقتصادی و دارائی که مغایر این موضوع میباشد ، باطل میباشد


کارمندانی که درخلال سال 1359 بازنشسته شده اندبه نسبت مدت خدمت استحقاق دریافت عیدی پایان سال رادارند


مشمولین قانون کار ، براساس آئین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی تطبیق وضع داده نمیشوند و سوابق خدمت کارگری ازحیث ارتقاء درجه محاسبه نمیشود


قانونگذار بشرح فصل هشتم لایحه قانونی استخدام کشوری با لحاظ مقتضیات و مصالح عمومی و اداری و رعایت حال مستخدم رسمی ضوابط و قواعدخاصی درزمینه شرائط بازنشستگی وضع نموده و اقدامات قوه مجریه که مباین با اهداف مقنن میباشد ، باطل است


کنترل مواد غذائی وارداتی از جهت آلودگی با اشعه از جمله موارد حفاظت مردم و نسلهای آینده بوده وظیفه نظارتی سازمان انرژی اتمی محسوب میگردد و نامه گمرک که موجب محدودیت عمل سازمان میباشد ، مخالف قانون است


در اجرای ماده 154 قانون کار ،کارفرمایان مکلف نیستند فضای ورزشی را در محوطه کارگاه ایجاد نماید و فراهم نمودن این تسهیلات در خارج ازکارگاه نیز ممکن است


آراء قطعی صادره از هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری حداکثر ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ ، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است و این حکم شامل آراء هیات های بدوی نیز میشودکه بعلت عدم اعتراض مستخدم قطعیت پیدا کرده اند


مصوبه هیئت وزیران مبنی برضرورت احتساب مزایای غیرمستمردراحتساب حداکثرحقوق ومزایای قابل پرداخت ازتاریخ 1 1 71بامستثنیات مصرح در تبصره ماده یک لایحه قانونی مربوط به حداکثروحداقل حقوق مستخدمین شاغل وبازنشسته وآماده بخدمت منافات دارد


اعطاءمرخصی قبل ازبازنشستگی بمدت بیش ازچهارماه ویاپرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی استفاده نشده مجوزقانونی ندارد


امنیت چیز خوبیه


مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران ازنظرمقررات استخدامی برای کارکنان آن شرکت الزام آوراست وچون پرداخت هرنوع پاداش برابرمصوبه هیات مدیره منع شده است لذاکارکنانی که چنین پاداش هائی راتاتاریخ مصوبه دریافت نکرده حق مطالبه آن راندارند


مستخدمین رسمی کشوری ژاندارمری وشهربانی جمهوری اسلامی ایران به تجویز ماده 204قانون ارتش مشمول این قانون بوده وازتاریخ 7 7 1367بامقررات آن تطبیق وضع یافته وازشمول لایحه قانونی استخدام کشوری خارج گردیده اند


مراد مقنن ازعبارت عدم اشتغال بیمه شده بکار در بند 15 ماده 2 قانون تامین اجتماعی موضوع تعریف حالت بازنشستگی ،عدم اشتغال بکارثابت درکارگاه مشمول قانون کاردرقبال دریافت حقوق یامزد مستمرطبق ضوابط مقرردرباب حداقل وحداکثرساعات کاروحقوق یامزداست


احتساب سنوات ارفاقی در امر بازنشستگی مستخدمین رسمی بانکها براساس ماده 97 آئین نامه استخدامی مشترک بانکها مصوب شهریورماه 1360 به حکم تبصره یک اصلاحی ماده 74 قانون استخدام کشوری منسوخ گردیده است


بخشنامه معاونت اداری مالی وزارت دادگستری که متضمن برداشت ازحقوق کارکنان برای افزایش سرمایه شرکت تعاونی ومحروم نمودن کسانی است که بااین تصمیم مخالفند،خلاف قانون بوده وابطال میگردد


باتصویب قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران شرکت صنایع هواپیمائی ایران ، از نظر استخدامی مشمول مقررات قانون مذکور نبوده وکماکان براساس اساسنامه و مقررات استخدامی خودعمل مینماید


ابطال قسمتی ازآئین نامه اجرائی قانون نحوه تشکیل پیام آوران بهداشت کمیسیون بهداری و بهزیستی مجلس شورای اسلامی


برابرماده 9 آئین نامه استخدامی هیئت علمی دانشگاه وموسسات آموزش عالی داوطلبانی که بارعایت مقررات مربوط درمراتب یک و دوقبول و واستخدام می شوندیک دوره آزمایش سه ساله راطی نموده ولذاخاتمه خدمت استخدام شده گان درایام بعدازاین مدت مبنای قانونی ندارد


قید زندانی در آئین نامه تاسیس و اداره مهدهای کودک خصوصی که از موارد لغو جواز تاسیس مهدکودک تعیین شده خارج ازحدود اختیارات قوه مجریه است


نداشتن اعتبارمالی ،مسقط حق مسلم مستخدم درمطالبه حقوق ثابت و فوق العاده شغل نیست