×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.

بازخرید یا بازنشستگی مستخدم آماده به خدمت منوط به سپری شدن یکسال از تاریخ معرفی به سایر واحدهای دولتی و عدم جذب اومیباشد


باتوجه به ماده 13 قانون تشکیل وزارت بهداری ،درسازمانهای منطقه ای انتقال مستخدم بدون رضایت وی قانونی است


مستخدم با برائت و ابطال حکم آماده بخدمت مستحق دریافت مابه التفاوت حقوق آماده بخدمت است


اعضاء هیئت علمی دانشگاهها و موسسات پژوهشی دولتی مجازند در وقت آزاد خود در دانشگاه آزاداسلامی تدریس نمایندوبخشنامه وزارت علوم که مغایر بااین موضوع میباشد ابطال میگردد


بازنشستگی در بانکها


احکام صادره مبنی برآماده بخدمت مستخدمین رسمی که درفاصله 1359 6 6 تا تاریخ تصویب قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب 5 7 1360صادرشده است بر اساس تبصره ماده 26قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1365 12 15قانونی است


در صورتی که مستخدم رسمی به محلی غیرازمحل ثابت خودبرای طی دوره آموزشی یاکارآموزی حین خدمت اعزام گرددازمصادیق ماموریت موقت محسوب و مستحق دریافت فوق العاده روزانه است


با تصویب قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب 1360 07 05 دادگاههای اداری و وزراء و روسای ادارات و موسسات دولتی صلاحیت رسیدگی و تعیین مجازات برای مستخدم را ندارند


خواسته شکات اگر درخواست تبدیل وضع استخدامی باشد شکایت استخدامی محسوب و درصلاحیت دیوان عدالت اداری است


نظربه ماده 38 قانون استخدام کشوری که بموجب آن تعیین مشاغل مستحق دریافت فوق العاده های شغلی ومیزان فوق العاده هاوازدیادیاتقلیل یاحذف آن منوط به پیشنهادسازمان اموراداری واستخدامی کشوروتصویب هیئت وزیران است


بشرط وجودقراردادبین مالک وسیله نقلیه وموسسات مسافربری ،بیمه رانندگان وکمک رانندگان ومهمانداران وسائط نقلیه مسافربری زمینی ،برعهده صاحبان موسسات مسافربری مربوطه است


هیئت رسیدگی به تخلفات اداری درمقام رسیدگی تجدیدنظرمجاز به تشدید شاکی نیست


آماده بخدمت نمودن مستخدم به استناد تبصره 2 ماده 36 قانون استخدام کشوری مقید به زمان نیست وممکن است دوران آمادگی بخدمت مدت زمانی ادامه یابد


نظارت مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی نسبت به اقدامات شرکتهای تعاونی نیزآنها را در عداد سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت قرارنمی دهد


اصل ضرورت توجه به دلائل ومستندات ورعایت ارزش واعتبارآنهاازجمله اصول بدیهی دررسیدگی ودادرسی است وعدم توجه به آن ازموجبات نقض رای است


بخشنامه شماره 11106 الف مورخ 1367 7 23 وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی مبنی برعدم ضرورت استعلام نظرهسته های گزینش قبل ازصدور حکم استخدام آزمایشی ویااستخدام افرادبطورغیررسمی مخالف مقررات است وقسمتهای خلاف قانون ابطال میگردد


فوق العاده هائی از قبیل هزینه سفر و نقل مکان از جمله حقوقی است که با گذشت مستخدم از دریافت آن منتفی می شود و با ادعای مستخدم سازمان متبوع مستخدم ملزم به پرداخت آن نمیباشد


رسیدگی به شکایات کارگران در مورد اخراج و یا بازخریدآنان به هر تقدیر درصلاحیت مراجع پیش بینی شده در قانون کاراست


غیبت غیرموجه - تخلف اداری


اعاده بکارمستخدم ازطریق هیئت رسیدگی به تخلفات اداری وعدم محکومیت آن به منزله برائت می باشد