×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.

مستخدم آزمایشی ، با انقضای دوره آزمایشی در عداد کارکنان رسمی است و خاتمه خدمت مستخدم ، بدون اثبات تخلف غیرقانونی است


تغییر محل جغرافیایی خدمت مستخدم دولت بدون این که واجد شرایط و اوصاف خاص ماموریت موقت باشد از مصادیق انتقال قطعی مستخدم محسوب و موجب پرداخت فوق العاده محرومیت است


بر اساس تبصره 3 قانون متمم بودجه سال 1362 کل کشور هشت ماه کار در طول سال کافی برای استحقاق مستخدم برای دریافت عیدی است هرچند در اسفندماه اشتغال نداشته باشد


طبق قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل درکارگاهها مصوب 1352 اجرای طرح مذکور الزامی است و عدم اجرای طرح درکارگاه مسقط حقوق کارگر که بموجب قانون برقرارگردیده نیست


مطابق ماده 17 قانون هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری وقتی مستخدم متهم به جرمی باشدکه درصلاحیت مراجع قضائی است تا قبل از اتخاذ تصمیم قضائی هیئت مجاز به رسیدگی نیست


اخراج مستخدم آزمایشی در طول خدمت و یا پایان مدت آزمایشی ممکن است و خارج از مدت مذکور فاقد توجیه قانونی است


رسیدگی مجدد بموضوع واحد ، در یکی از شعب دیوان عدالت اداری و در تاریخی موخر بر رسیدگی قبلی ، مجوزی ندارد و رای صادره بلااثر است


پس از پایان مدت خدمت آزمایشی ، مستخدم آزمایشی ، در حکم رسمی بوده و هسته های گزینش فارغ از رسیدگی میباشند


در ماده واحده لایحه قانونی راجع به نحوه اجرای ماده 150 قانون استخدام کشوری برای درخواست کتبی مستخدم جهت تبدیل وضعیت استخدامی خود به رسمی مدتی منظور نگردیده است


طبق ماده 13 آئین نامه استخدامی هیات علمی دانشگاه تهران که از اول شهریورسال 1358 درکلیه موسسات آموزش عالی مجری میباشدخاتمه خدمت آزمایشی فقط بعلت عدم صلاحیت مستخدم امکان پذیراست وعدم نیاز راشامل نیست


اعطاء مدت خدمت ارفاقی موضوع تبصره یک مکرر ماده 19 آئین نامه استخدامی شرکت بیمه ایران برای بازنشستگی الزامی نمیباشد


کلیه احکام آماده بخدمت وبرکناری ازخدمت درفاصله زمانی انقضای مهلت قانون پاکسازی وقبل ازاجرای قانون بازسازی نیروی انسانی که توسط مقامات اجرائی صادرشده است معتبراست


در اجرای لایحه قانونی مربوط به تعدیل سازمانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 07 12 ژاندارمری مجاز به بازنشسته و بازخریدکردن پرسنل خود طبق شرایط این قانون است


پس از محکومیت مستخدم در هیات بازسازی و نقض حکم توسط دیوان عدالت اداری پرداخت حقوق تضییع شده در این ایام منوط براین است که مستخدم برائت پیداکرده باشد


طبق ماده 85 آئین نامه شهرداری افزایش 10 سال بمدت خدمت مستخدمی که بازنشسته میگردد ناظر بمواردی است که بازنشستگی بدون میل مستخدم صورت میگیرد و انصراف ارادی مستخدم از ادامه خدمت مشمول این ماده نیست


الاترین مقام دستگاههای دولتی میتوانند مجازاتهای بندهای الف وب وج و د ماده 10 قانون راراسا بدون مراجعه به هیاتها اعمال نمایند


ملاک پرداخت حقوق وظیفه وراث مستخدم بازنشسته متوفی حقوق بازنشستگی دریافتی اومیباشدودرخواست اصلاح حقوق وظیفه مبنای قانونی ندارد


در صورتیکه مستخدم آماده بخدمت برائت حاصل نماید فقط مابه التفاوت حقوق آمادگی بخدمت و حقوق گروه و پایه به وی قابل پرداخت است و در صورت محکومیت غیر از آنچه بعنوان حقوق آمادگی بخدمت دریافت داشته وجهی تعلق نمیگیرد


دستگاه دولتی الزامی به فروش و واگذاری خانه های سازمانی ندارد و اعمال این قانون اختیاری است


پرداخت فوق العاده شغل مقرر بمیزان حداکثر مندرج درجدول پیوست تصویبنامه 8312 -1354 4 1، فاقدالزام قانونی است