×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه موضوع فوق‌العاده ویژه معلمان


دستورالعمل قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی


آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران


تصویب‌نامه راجع به انتخاب نمایندگان ویژه رئیس جمهور در طرحهای زیربنایی و عمرانی موردنیاز شهرستانهای جنوب کرمان


ایران


اصلاحیه طرح اصلاحی آئین‌نامه ثبت شرکتها مصوب1340


تصویب‌نامه راجع به میزان جرایم تخلفات مندرج در فصل هشتم قانون نظام صنفی


اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند « ج» ماده (104) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور


آیین‌نامه اجرایی بند « ز» تبصره (9) قانون بودجه سال 1386 کل کشور


آیین‌نامه اجرایی بند « ظ» تبصره (14) قانون بودجه سال 1386 کل کشور


آیین نامه اجرایی بند « ش» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور


آیین نامه اجرایی بند (ع) تبصره (14) قانون بودجه سال 1386 کل کشور


آیین نامه اجرایی بند « الف» تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 کل کشور


آیین‌نامه اجرایی بند « د» تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 کل کشور


تصویب‌نامه راجع به بدهی واحدهای اقتصادی دارای توجیه فنی و اقتصادی


تصویب‌نامه درخصوص انتخاب آقای سیدمحمد جهرمی


نظریه شورای نگهبان درخصوص ماده 52 قانون تجارت


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ناحیه زنجان


اصلاح آیین‌نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی