×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.

رأی شماره 757 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص شمول پرداخت عوارض مربوط به شهرداری‏ به واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها‏ شماره هـ 81 484


رأی شماره 340، 339، 338 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعملهای شماره ‏‏27929 21 مورخ 2 12 1382، 20398 21 مورخ12 6 1383 و 33113 21 مورخ8 9 1383 شهردار مشهد‏


رأی شماره 8 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم صلاحیت کمیسیون ماده 100 ‏قانون شهرداری به تخلفات ساختمانی روستائی خارج از قلمرو جغرافیائی محدوده و حریم شهرها‏


رأی شماره4 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 60048 4638ـ5 30 مورخ ‏‏24 11 1372 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی


قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی


قانون صدور مجوز احداث بنا (پروانه ساختمان و بر و کف) ‏برای فضاهای آموزشی


قانون اصلاح جزء (3) بند (ب) ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ‏اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11 6 1383‏


اصلاح ماده (14) آیین‌نامه نحوه تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و عملکرد ‏کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و کانون عالی هماهنگی‏ شوراهای اسلامی کار سراسر کشور‏


اصلاح ماده(1) آیین‌نامه اجرایی ماده(81) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت


اصلاح تصویب‌نامه موضوع فوق‌العاده ویژه قضات


اصلاح تصویب‌نامه شماره 29764 ت31645ک مورخ 15 5 1384‏


اصلاح تصویب‌نامه موضوع ایجاد منطقه ویژه اقتصادی برق و الکترونیک شیراز


اصلاح تصویب‌نامه موضوع ضریب جدول حقوقی کارکنان دولت


اصلاح تصویب‌‌نامه شماره 175953 ت635هـ مورخ 28 12 1385‏


آیین نامه اجرایی بند « ز» تبصره (4) قانون بودجه سال 1386 کل کشور‏


آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (9) قانون بودجه سال 1386 کل کشور‏


آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور‏


آیین‌نامه اجرایی بند « ج» تبصره (7) قانون بودجه سال 1386 کل کشور‏


آیین‌نامه اجرایی نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات‏


تصویب‌نامه درخصوص اعطاء مجوز به وزارت راه و ترابری از محل بودجه سال1386‏