×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه شماره 40716 ت33990 هـ مورخ 8 8 1384


اصلاح ماده (8) به آیین‌نامه اجرایی بند «ج» تبصره (3) قانون بودجه سال 1385 کل کشور


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر گنبد کاووس


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر محلات


اصلاح ماده (5) آیین‌نامه اجرایی بند « ز» تبصره (9) قانون بودجه سال 1385 کل کشور شماره


اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند « الف» ماده (127) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویب‌نامه راجع به انتخاب آقایان محمد سعیدی‌کیا، مسعود زریبافان و علی‌اکبر محرابیان به عنوان اعضای شورای عالی فنی


تصویب‌نامه در خصوص فهرست طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور برای استفاده از اوراق مشارکت


تصویب‌نامه راجع به مشخصات طرح تملک داراییهای سرمایه‌ای شرکت قطارهای مسافری رجا برای استفاده از اوراق مشارکت


تصویب‌نامه در مورد مشخصات طرح تملک داراییهای سرمایه‌ای سازمان توسعه راههای ایران برای استفاده از اوراق مشارکت


تصویب‌نامه درخصوص مشخصات طرح تملک داراییهای سرمایه‌ای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای برای استفاده از اوراق مشارکت


تصویب‌نامه راجع به فهرست طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران برای استفاده از اوراق مشارکت


مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ادغام سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران


اصلاح ماده (24) اساسنامه شرکت سهامی بیمه البرز


اصلاح ماده (24) اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران


اصلاح ماده (24) اساسنامه شرکت سهامی بیمه آسیا


اصلاح ماده (24) اساسنامه شرکت سهامی بیمه دانا


اصلاح ماده (1) آیین‌نامه اجرایی ماده (22) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت


اصلاح ماده (25) آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور


تصویب‌نامه راجع به تفویض اختیارات هیئت وزیران در خصوص صدور مجوز امضای موقت موافقتنامه‌های بین‌المللی حسب مورد به وزیران عضو کمیسیونهای دولت