×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.

رأی شماره 101 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 32 آیین نامه اجرائی قانون کارشناسان رسمی دادگستری


رأی شماره 114 – 115 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال موادی از آیین ‌نامه اجرائی قانون مطبوعات


مرجع تشخیص بیمه شده بیکار جهت استفاده از مزایای قانون واحد کار و امور اجتماعی است


محکومیت افراد به سببیت تغییر کاربری اراضی و باغها موجب جواز بقاء کاربری غیر مجاز نیست


رأی شماره 187 ، 186 ، 185 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تبصره‌های یک ، 3 و 5 ماده 11 و ماده 29 آئین نامه اجرائی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی


آیین نامه اجرایی صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی


تشریفات ضبط وثیقه یا وجه الکفاله مرخصی زندانیان همانند قرارهای تأمین کیفری است


دستور ضبط وثیقه و وجه‌الکفاله و وجه‌التزام قرارهای تأمین، با دادستان است (رای شماره 679-18 5 84)


آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمانهای غیر دولتی


آیین نامه موضوع ماده (189) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسامی ایران ، موضوع ماده (134) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آیین نامه اجرایی ماده (21) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383


رأی شماره 114 – 115 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال موادی از آیین ‌نامه اجرائی قانون مطبوعات


رأی شماره 101 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 32 آیین نامه اجرائی قانون کارشناسان رسمی دادگستری


رای شماره 75 الی 78 –25 2 1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم شمول حکم مقرر در ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت درباره کسانی که از نظر استخدامی تابع مقررات خاص می‌باشند


رأی شماره 74- 25 2 1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت مستمری بیمه بیکاری


آئین نامه اجرائی ماده (48) قانون تجارت الکترونیکی


آئین نامه ساماندهی کودکان خیابانی


آیین نامه اجرایی قانون استفاده اجباری از کلاه ایمنی


جوازسقط جنین عقب افتاده یاناقص الخلقه قبل ازچهارماهگی درصورت تشخیص قطعی


تصویبنامه راجع به اعطای نشان دولتی ( درجه یکم لیاقت و مدیریت) به آقای محمدرضا نعمت‏زاده