×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.

ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در مورد صدور مجوز استفاده اختصاصی از حاشیه معابر و شوارع عمومی در قبال دریافت وجوه سالیانه


دستور عدم پرداخت حقوق و مزایا و فوق العاده های مربوط به یک ماه مرخصی بر خلاف قانون قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی است


عبارت ( خود و همسر و فرزندان تحت تکفل ) از ماده 7 فصل سوم آئین نامه اجرائی فروش خانه های سازمانی و تبصره ذیل ماده 8 مفهم تبعیض ناروا می باشد


واریز عوارض شهرداری به حساب سازمان امور مالیاتی کشور غیرقانونی است


تغییرات در بخش حومه کهکیلویه و بخش لنده


آئین نامه قانون شکار


آئین نامه اجرائی قانون ملی شدن جنگلها


قانون بهداشت شهری


اجازه وصول مالیات وسائط نقلیه موتوری در سالهای 1330 و 1331 طبق آیین نامه سال 1329


آیین نامه مربوط به هزینه های قابل قبول به حساب درآمد مشمولین مالیات


آیین نامه مربوط به قرائن و امارات مشمولین مالیات


الحاق ماده 5 به آیین نامه جرائم مالیاتی


مقررات مربوط به مالیات بر درآمد صاحبان وسائط رانندگی


آیین نامه مزایای مامورین خدمات صحرائی


قانون اجازه اجرای برنامه تفصیلی بیست و هفت ماهه سازمان برنامه تا آخر سال 1331


تصمیم قانونی دائر به اجرای موقت اصلاحات تنظیمی به وسیله کمیسیون منتخبه در آیین نامه داخلی مجلس شورای ملی


تصمیم قانونی دائر به تشکیل کمیسیون دوازده نفری برای تجدید نظر در آیین نامه داخلی


تصمیم قانونی دائر به تشکیل کمیسیون دوازده نفری منتخبه از شعب جهت اصلاح مواد آیین نامه داخلی مجلس شورای ملی


تصمیم قانونی دایر به تشکیل کمیسیون دوازده نفری منتخبه از شعب جهت اصلاح آیین نامه داخل مجلس شورای ملی


تصمیم قانونی دائر به اعطای اختیار به کمیسیون منتخبه از شعب جهت روشن نمودن جریان روابط بین مجلسین