×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.

قانون اجازه مصرف سی میلیون ریال از محل صرفه جوئیهای کل کشور در سال 29 جهت ساختمان راه اهواز به شیراز


تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مربوط به اعتبار راه سازی به مبلغ دو هزار و چهارصد و بیست میلیون ریال


قانون اجازه مصرف یکصد و پنجاه میلیون ریال جهت راه سازی و ساختمان و تکمیل ابنیه دولتی از محل صرفه جویی بودجه سال 1329 درآمد عمومی کشور


قانون اجازه مصرف سیصد و شصت و پنج میلیون ریال اعتبارات ساختمانی و راه سازی پیش بینی شده در بودجه سال 1329 کل کشور


قانون تمدید مدت مصرف اعتبارات ساختمانی سال 1328 تا آخر سال 1329


قانون واگذاری پنجاه میلیون ریال اعتبار به سازمان برنامه جهت عودت دادن افراد به منازل و محل کارشان


تمیمی قانونی کمیسیون نفت در مورد لایحه ساعد - گس


تصمیم قانونی دائر به انتخاب کمیسیون 18 نفری از شعب برای رسیدگی به قرارداد الحاقی نفت


قانون اجازه اصلاح و اجرای تعرفه گمرکی


قانون مربوط به اجازه تمدید حکومت نظامی برای مدت دو ماه در پاره ای از نقاط خوزستان


قانون دائر به موقوف الاجرا بودن تصمیمات هیات تصفیه نسبت به تشکیلات وزارت کشور


قانون اجازه استخدام چهار نفر از اتباع کشور سوئد به عنوان کارشناس فنی شهربانی به مدت دو سال


قانون اجازه استخدام پنج نفر از پزشکان عالیرتبه آلمانی و اتریشی برای تدریس در دانشکده پزشکی تبریز


تصمیم قانونی دائر به اجرای موقت آیین نامه مصوب کمیسیون اصلاح آیین نامه داخلی


قانون اجازه اجرای نظامنامه انتخابات مجلس سنا


قانون اجازه اجرای شش فقره لایحه وزارت دارایی پس از تصویب کمیسیون قوانین دارایی


قانون اجازه اجرای مقررات گزارش کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی


قانون الغا قانون مصوبه 28 آبان 1321


قانون پانصد هزار ریال اعتبار اضافی برای ساختمان راه شمشک


قانون یکصد و هفتاد و پنج میلیون ریال اعتبار برای مخارج مربوط به راه آهن در سال 1312