×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.

تصمیم قانونی دائر به سلب مصونیت از آقای اعتصام زاده


تصمیم قانونی دائر به سلب مصونیت از آقای اسمعیل عراقی


تصمیم مجلس شورای ملی دائر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای جم


تصمیم مجلس شورای ملی دائر به ابراز رای اعتماد نسبت به کابینه آقای جم


قانون اجازه استخدام مستخدمین بدون رتبه به وزیر صناعت و معادن


قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیون قوانین دادگستری


قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه


قانون اصلاح قانون مالیات نفت و بنزین


قانون تاسیس بانک رهنی ایران


قانون اجازه تمدید مدت پروانه های ورودی


قانون متمم بودجه سال 1310 مملکتی


قانون اجازه استخدام مسیو مارسل امیل روژ تبعه فرانسه برای راندن کشتی صحی بنادر جنوب


قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و لتونی


قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و لیتوانی


قانون اعطای امتیاز استخراج زغال سنگ اطراف شهر تبریز به آقای مسعودخان عدل


قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام کشوری


قانون راجع به مدت خدمت مجانی مستخدمین دون رتبه وزارت داخله


قانون اجازه واگذاری باغ و قنات دوشان تپه به ملکیت موسسه شیر و خورشید سرخ


قانون معافیت قسمتی از وسایط نقلیه بلدی و مریضخانه ها و شیر و خورشید سرخ از تادیه حق الثبت


قانون اجازه معافیت اجناس دخانیه وارده جهت مصرف شخصی نمایندگان سیاسی خارجه از پرداخت حقوق انحصار