×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.

قانون اجازه الحاق دولت ایران به پروتکل ژنو مربوط به منع استعمال گازهای سمی و مواد میکروبی


قانون تصویب الحاق دولت ایران به پروتکل لیتوینف


قانون تصویب قرارداد پستی عمومی و مقاوله نامه های مراسلات و جعبه های با قیمت و امانات پستی منعقده در کنگره پستی استکهلم


قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و حجاز و نجد و ملحقات


قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و سوئد


قانون اجازه مبادله عهدنامه ودادیه و تامینیه منعقده بین دولتین ایران و ترکیه


قانون مبادله قرارداد اقامت منعقده بین دولتین ایران و بلژیک


قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و بلژیک


قانون اجازه مبادله قرارداد موقتی منعقده بین دولتین ایران و بلژیک


قانون اجازه مبادله مقاوله نامه امانات پستی منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی


قانون اجازه مبادله قرارداد عبور و مرور سکنه قرا سرحدی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی


قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و فرانسه


قانون اجازه مبادله قرارداد موقتی منعقده بین دولتین ایران و فرانسه


قانون اجازه مبادله قرارداد موقتی منعقده بین دولتین ایران و چکسلواکی


قانون اجازه مبادله پروتکل منضمه به عهدنامه ودادیه و تامینیه ایران و افغانستان و پروتکل راجع به استرداد مجرمین و متهمین به جرم


قانون اجازه مبادله قرارداد موقتی منعقده بین دولتین ایران و اتریش


قانون امتیاز انحصاری استخراج معادن ذغال سنگ اطراف مشهد به آقای محمد ولی خان اسدی


قانون اجازه ترفیع آقای میرزا عباسخان آریا از رتبه 7 به 8


قانون الحاق تبصره اضافی به ماده 33 قانون استخدام کشوری


قانون تعیین آخرین رتبه مستخدمین اداری مجلس شورای ملی