×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.

قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی


قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه


قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه


قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی عدلیه


قانون واگذاری وصول مالیات مستغلات بر عهده بلدیه ها


قانون راجع به حقوق انحصار دمار توتون سیگار و دمار توتون چپق


قانون مالیات ذبایح


قانون معافیت اثاثیه و ادوات و عوامل کار ایرانیان بی بضاعت در موقع بازگشت به ایران از حقوق گمرکی و تاکس راه


قانون معافیت صادرات گندم و جو از پرداخت حقوق خروجی و عوارض راه


قانون معافیت مواد شیمیایی و اثاثیه فنی جهت دفع ملخ از حقوق گمرکی و عوارض دیگر


قانون معافیت مواد شیمی و اثاثیه فنی جهت دفع ملخ از پرداخت حقوق گمرکی


قانون معافیت از تادیه قیمت مخابرات و مرسولات پستی و همچنین از تادیه مخارج محاکمه و حق الاجرا


قانون آزادی ورود نقره و طلا و معافیت آنها از تادیه حقوق گمرکی


قانون معافیت تدارکات وزارت جنگ و امنیه از تادیه مالیات راه و حقوق و عوارض گمرکی


قانون آزادی ورود روپیه


قانون اجازه حمل سی هزار قران مسکوک ایران سالیانه به چخانسور


قانون اجازه ضرب هفتصد و پنجاه هزار ریال مسکوک نیکل در خارجه


معافیت از تعهد صدور مال التجاره


گندم مالیاتی نقاط مفصله ذیل برای تأمین احتیاجات ارزاقی


اصلاح آئین نامه شورای تاسیس و توسعه و انحلال موسسات آموزش عالی