×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.

قانون اجازه پرداخت سی و شش هزار تومان اضافی به بلدیه اصفهان در 1305 و 1306


قانون اجازه مصرف هشت هزار تومان برای قنوات قزوین از محل اضافه عایدات 1305


قانون اجازه پرداخت یکصد و بیست و پنج هزار تومان برای آب تهران و عریض نمودن خیابانها از محل اضافه عایدات 1305


قانون اجازه پرداخت حقوق و مخارج صاحبمنصبان سوئدی در سنه 1304 برای مخارج اضافی 1305 اداره نظمیه


قانون اجازه پرداخت عیدی مستخدمین جز از محل صرفه جویی بودجه پرسنلی وزارتخانه ها


قانون اجازه اعطای قرضه به صاحبان کارخانه پارچه بافی اصفهان


قانون بودجه اضافی سنه 1305 کابینه ریاست وزرا


قانون بودجه اضافی سنه 1305 وزارت امور خارجه


قانون بودجه اضافی سنه 1305 وزارت پست و تلگراف


قانون بودجه اضافی سنه 1305 وزارت داخله


قانون اجازه پرداخت چهل هزار تومان برای اعزام طبیب و سایر حوائج صحی ولایات


قانون اجازه پرداخت نود هزار تومان به صحیه کل مملکتی برای جلوگیری و دفع مرض وبا


قانون متمم قانون بودجه اضافی سنه 1305 صحیه کل مملکتی


قانون بودجه اضافی سنه 1305 صحیه کل مملکتی


قانون بودجه اضافی سنه 1305 وزارت معارف


قانون اصلاح ماده دوم قانون اعتبار مرمت و خرید اثاثیه و تعمیرات ابنیه معارف


قانون اجازه پرداخت بودجه موسسات جدید معارفی و اعتبار مرمت و خرید اثاثیه و تعمیرات ابنیه معارف و مدارس


قانون اجازه پرداخت تتمه اضافه حقوق مصوبه اعضا و اجزای اداری مجلس از آغاز سال 1305


قانون متمم بودجه سنه 1305 مجلس شورای ملی


قانون اجازه پرداخت چهار دوازدهم بودجه مصوب 1304 بابت مخارج مملکتی در چهارماهه آخر 1305