×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.

قانون اجازه پرداخت مخارج مملکتی بابت مهر و آبان ماه 1305


قانون تمدید مهلت ماده اول قانون اجازه پرداخت بودجه های مملکتی برای دوماهه مرداد و شهریور 1305


قانون تفریغ بودجه یکساله 1304 شمسی مجلس شورای ملی


قانون اعتبار پرداخت بقیه حقوق سنه 1304 منتظرین خدمت


اساسنامه صندوق بین المللی پول انجمن مالی و پولی بین المللی


قانون شهرداری


قانون اصلاح نمرات مواد مذکور در متن ماده 97 قانون اصول تشکیلات عدلیه


قانون تعیین رتبه محصلین کلاس قضایی و ثبت اسناد و فارغ التحصیل های مدارس حقوق و سیاسی


قانون اجازه تهیه قرضه از بانک ملی به اسم بلدیه ها


قانون بیست و پنج هزار تومان اعتبار برای کمک و اعانت به ساکنین نقاط خراسان که در اثر زلزله مصیبت دیده اند


قانون اجازه اجرای حداقل تعرفه گمرکی نسبت به مال التجاره مملکت عراق


قانون اجازه مشارکت دولت ایران در عهدنامه تحریم جنگ


قانون اعتبار اضافی برای پرداخت بقیه حقوق سال 1307 منتظرین خدمت و تعیین طرز پرداخت حقوق انتظار خدمت از سال 1308


قانون یک هزار تومان اضافه مقرری دکتر گراندل مدیر موسسه پاستور


قانون اجازه استخدام هشت نفر معلم از مملکت فرانسه برای مدت سه سال


تصمیم قانونی راجع به تشکیل کمیسیونی برای طرح راپرت اداره مباشرت مجلس در موضوع کارخانه کاغذسازی


قانون تفریغ محاسبه سرمایه کاغذسازی


قانون اجازه استرداد وجوه اختصاصی جهت احداث کارخانه کاغذسازی به وزارت مالیه


قانون تمدید کنترات مسیو ماریو رویدا متخصص کاغذسازی برای مدت یک ماه و نیم


قانون تمدید کنترات مسیو ماریو رویدا متخصص کاغذسازی برای مدت دو ماه