×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.

قانون تمدید مدت اختیارات آقای مهدی قلیخان هدایت رییس کل مالیه تا هفتاد روز


قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد


قانون مجازات مرتکبین قاچاق


قانون مالیات خالصجات انتقالی


قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی عدلیه


قانون تمدید اختیارات آقای مهدیقلی خان هدایت رییس کل مالیه به مدت سه ماه


قانون تقلیل مدت مناقصه لوازم و ساختمان موسسه ذوب آهن


قانون تعیین حقوق رتبه های قضایی


قانون اصلاح قسمت اخیر ماده 93 نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی


قانون مجازات مختلسین اموال دولتی


قانون تمدید قانون راجع به اختیارات آقای مهدی قلی خان هدایت رییس کل مالیه برای مدت سه ماه


قانون ورزش اجباری در مدارس جدیده


قانون اجازه تاسیس شعب شورای عالی معارف در مراکز مهمه ایالات و ولایات


قانون تفسیر قسمت اخیر ماده 279 مجازات عمومی


قانون تفویض اختیارات مصرحه در قانون 4 اسد 1301 راجع به رییس کل مالیه به آقای حاج مهدیقلی خان هدایت برای مدت دو ماه


قانون محدودیت وزرا و معاونین و روسای دوائر دولتی در موقع انتخابات و نمایندگان مجلس در دوره تقنینیه


قانون تمدید قانون مصوب 27 بهمن ماه 1305 راجع به اختیارات وزیر فعلی عدلیه به مدت چهار ماه


قانون اجازه تاسیس بانک ملی ایران برای پیشرفت امر تجارت و فلاحت و زراعت و صناعت


قانون اجازه اصلاح قوانین اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه به وزیر فعلی عدلیه


قانون لزوم تنظیم لایحه قانونی تشکیلات وزارتخانه ها در ظرف سه ماه