×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.

آئین نامه اجرائی ماده 3 قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی


آئین نامه مربوط به پرداخت حق الکشف کاشفین مواد مخدر و پاداش مامورین


اصلاح مواد 5 و 6 آئین نامه پرداخت حق الکشف کاشفین مواد مخدر و پاداش مامورین


اصلاح ماده 76 آئین نامه اجرائی قانون موسسات حمل و نقل و تعمیرگاهها و گاراژهای عمومی


آئین نامه اجرائی قانون حفظ امنیت اجتماعی


اصلاح ماده 15 و 18 آئین نامه اصلاحی حداقل مزد


اصلاح ماده 2 آئین نامه نظارت بر عملیات دفاتر اسناد رسمی


اصلاح ماده 24 آئین نامه رانندگی


آئین نامه اجرای بیمه سردفتران اسناد رسمی دفتریاران کشور


طرح آئین نامه موضوع تبصره 1 ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانکها


اصلاح ماده 80 آئین نامه اجرائی قانون موسسات حمل و نقل و تعمیرگاهها و گاراژهای عمومی


تصویبنامه در مورد اجازه کشت خشخاش به شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای تعاون روستائی


آئین نامه اجرائی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی


آئین نامه وظائف و اختیارات سازمان پلیس مسلح آب


آئین نامه و مقررات حفاظتی کارگاههای ساختمانی


اصلاح تبصره 4 ماده چهل آئین نامه فوق العاده و هزینه سفر افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی


آئین نامه انتخاب نماینده کارکنان بانکها در هیئت حل اختلاف مستخدمین بانکها


آئین نامه مربوط به تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیئت حل اختلاف مستخدمین بانکها


آئین نامه مربوط به آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی


اصلاح آئین نامه رانندگی