×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.

تصویبنامه هیئت وزیران در مورد صدور روادید کثیرالمسافره غیر مهاجرتی چهارساله رایگان برای اتباع ایران و آمریکا


اضافه نمودن دو تبصره بمواد آئین نامه نحوه مصرف اعتبارات برنامه بهبود تغذیه دانش آموزان


تصویبنامه هیئت وزیران در مورد اجازه امضای موافقتنامه فرهنگی بین ایران و بنگلادش


تصویبنامه هیئت وزیران در مورد انتخاب نمایندگان کارگران و کارفرما و وزارت بهداری و بهزیستی برای عضویت هیئت مدیره صندوق تامین اجتماعی


تصویبنامه هیئت وزیران در مورد انتقال سهام سازمان برنامه و بودجه در شرکت سهامی شیر و لبنیات پاستوریزه کرمانشاه به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی


تصویبنامه هیئت وزیران مبنی بر انتزاع شهرستانهای دماوند و ورامین و گرمسار از استان مرکزی و ضمیمه شدن بفرمانداری کل سمنان


تصویبنامه هیئت وزیران در مورد تعیین آقای مهدی سمیعی به سمت رئیس کل بانک توسعه کشاورزی ایران


تصویبنامه هیئت وزیران در مورد معافیت شرکت سهامی خاص هواپیمائی خدمات ویژه از پرداخت مالیات بر درآمد


تصویبنامه هیئت وزیران در موردتبصره ذیل ماده 35 اساسنامه شرکتهای سهامی زراعی


تغییر نام استان ساحلی و بنادر و جزایر خلیج فارس و دریای عمان


تصویبنامه راجع به شرکت آقای علی معنوی راد در جلسات مجمع عمومی سالانه بانک بین المللی ترمیم و توسعه و صندوق بین المللی پول


تصویبنامه راجع به معافیت بهره متعلق به اوراق قرضه گسترش مالکیت واحدهای تولیدی از پرداخت مالیات


تصویبنامه راجع به استفاده نگهبانان بانک ساختمان و بانک بین المللی ایران و بانک ایران و عرب از قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانکها


تصویبنامه راجع به تجویز مأموریت مستخدمان رسمی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری در حزب رستاخیز ملت ایران


تصویبنامه راجع به اصلاحات آئین نامه اجرائی تبصره 60 قانون بودجه اصلاحی سال 2532 و بودجه سال 2533 کل کشور


تصویبنامه راجع به اجازه کشت محدود خشخاش در مساحت بیست هزار هکتار در حوزه عمل شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستائی و همچنین شرکتهای تعاونی روستائی


تصویبنامه راجع به اجرای قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از خطر قطع بی رویه درخت در کلیه مناطق خارج از محدوده شهرهای ساحلی شمال


تصویبنامه راجع به آئین نامه اجرائی تبصره 65 قانون بودجه سال 2535 کل کشور


تصویبنامه راجع به تغییر نام بعضی از نقاط استان خوزستان


تصویبنامه در مورد تعیین آقای امیرناصر حجازی بعضویت هیئت مدیره بانک رهنی ایران