×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.

آئین نامه وظایف و اختیارات بازرسان کار و نحوه بازرسی


آئین نامه سندیکا - اتحادیه - کنفدراسیون


اصلاح آئین نامه قانون ثبت احوال


آگهی اصلاحی آئین نامه های مربوط بقانون کار و آئین نامه اشتغال بکار اتباع بیگانه


تبدیل سازمان طبقه بندی مشاغل دولتی به سازمان خدمات کشوری


آئین نامه شورای کارگاه


قانون راجع به اجازه استخدام و هزینه مسکن دوازده نفر مهندس و متخصص از اتباع آلمان غربی


آئین نامه اشتغال بکار اتباع بیگانه


اغلاط چاپی آئین نامه حفاظت و بهداشتی عمومی در کارگاهها


آئین نامه انتخاب نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای کارگاه و هیات حل اختلاف در شورای کارگاه


اصلاح ماده 125 آئین نامه ثبت


آئین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها


آئین نامه طرز اجرای آرا قطعی شورای کارگاه و هیات حل اختلافات


تصویبنامه در مورد تعیین میزان تامین دلالان معاملات ملکی


آئین نامه اجرائی قانون شکار


فهرست مواد مخدر موضوع قانون اصلاح منع کشت خشخاش و استعمال تریاک


آئین نامه ترفیعات و اضافات


آئین نامه تاسیس چاپخانه و گراورسازی


آئین نامه سازمان و وظایف و حدود اختیارات و مسئولیت کمیسیون اصلاحات ارضی استان


تصویبنامه در مورد تهیه و بسته بندی و توسعه صدور خرمای کشور