×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

قانون اجازه واگذاری چهار صد گز مربع اراضی جنب خندق شهر کرمان به حاجی علی اکبر (مروج الصنایع )


اجازه اختصاص شصت ذرع مربع اراضی جنبین مسجد چهار بازار حسنعلی میرزایی برای وسعت و احتیاجات مسجد مزبور


قانون اعتبار چهار میلیون و دویست هزار تومان برای تقسیم بین طلبکاران داخلی


قانون اجازه پرداخت حقوق منتظرین خدمت علاوه بر میزان صدی پنج وزارت امور خارجه


قانون سی و یک هزار تومان اعتبار برای تاسیس مدارس جدیده در آذربایجان و رفع نواقص اداری معارف آن ایالت


قانون بیست هزار تومان اعتبار برای توسعه شعب دفع آفات حیوانی به وزارت فوائد عامه


قانون اعتبار هزینه انتخابات دوره شانزدهم مجلس شورای ملی و هزینه انتخابات مجلس موسسان و مجلس سنا


قانون اجازه پرداخت نود هزار تومان اعتبار مخارج مجلس موسسان و الغای پنجاه هزار تومان اعتبار سابق


قانون تکمیل و اصلاح قانون اعتبار پنجاه هزار تومان برای مخارج تشکیل مجلس موسسان


قانون اجازه پرداخت پنجاه هزار تومان برای مخارج انتخاب اعضای مجلس موسسان


قانون اعتبار یکصد و پنجاه هزار تومان برای مصارف انتخابات دوره ششم تقنینیه


قانون اجازه انتقال عمارت و باغات و قنوات سلطنت آباد و اقدسیه و منضمات آن به ملکیت والاحضرت ولیعهد و پرداخت بیست هزار تومان بابت مطالبات معوقه ایشان


قانون اعتبار دویست و چهار هزار و سیصد و چهل و پنج تومان و شش قران برای مخارج فوریه 1304 وزارت پست و تلگراف


قانون اجازه تخصیص محل مستمری آقایان پیرنیا و مصرف روشنایی مدرسه اسلامی یزد به مصارف مدارس ملی یزد و نایین


قانون اجازه رفع توقیف و پرداخت حقوق معوقه مامورین سیاسی تا تاریخ عزیمت آنها به طرف ایران


قانون اجازه پرداخت حق التدریس سنه ماضیه 1302 مدیران و ناظمین مدارس دولتی


قانون اجازه خریداری مایملک بوداغیانس و استونس در دریاچه ارومیه


قانون اجازه پرداخت بقیه حقوق چهارماهه آخر سنه تنگوز ئیل منتظرین خدمت وزارت خارجه


قانون اجازه پرداخت چهار دوازدهم بودجه مصوب 1304 بابت مخارج چهارماهه سنه 1305 مملکتی


قانون بودجه سنه 1304 مملکتی