×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.

قانون بودجه یک ساله سیچقان ئیل 1303 مجلس شورای ملی


قانون اجازه تادیه یک دوازدهم از بودجه منظوره سنه 1302 در برج حمل 1303


قانون اجازه تمدید کنترات مسیو لامبرمولیتر رییس کل گمرکات برای مدت یک سال از فروردین 1305


قانون اجازه استخدام هرهیس آلمانی به مدت سه سال برای معلمی آهنگری


قانون اجازه استخدام مسیو ویلهلم مایر آلمانی برای معلمی نجاری مدرسه صنعتی دولتی


قانون استخدام مسیو بارون فراشون برای معلمی حقوق به مدت سه سال و دو ماه


قانون استخدام مسیو پاپاریان تبعه دولت ترکیه برای معلمی مدرسه دواسازی از فروردین 1304


قانون استخدام مسیو فریتس فن دم هاکن تبعه آلمانی به سمت مهندس و متخصص جنگلها


قانون تجدید کنترات یازده نفر مستخدم بلژیکی و اجازه استخدام یک نفر مامور بلژیکی دیگر برای اداره گمرکات


قانون اجازه استخدام یازده نفر مستخدم آمریکایی جهت خدمت در ادارات مالیه و یک نفر جهت ریاست امور فلاحتی


قانون اصلاح قانون تجدید کنترات دوازده نفر مستخدمین بلژیکی اداره گمرک


قانون اجازه پرداخت دو هزار و پانصد دلار اضافه حقوق درباره کلنل ماک کرماک


قانون اجازه کنترات مادام آندره هس فرانسوی برای معلمی و مدیری مدرسه دارالمعلمات


قانون تکمیل قانون مصوب 32 جوزای 1302 راجع به کنترات مسیو مولیتر رییس کل گمرکات


قانون تجدید کنترات مسیو هونن بلژیکی جهت خدمت اداره گمرک


قانون استخدام دکتر هانری اشتریک تبعه آلمانی برای معلمی و مدیری مدرسه صنعتی


قانون استخدام مسیو ویلهلم وبه تبعه آلمانی جهت سوارکردن و به کار انداختن ماشینهای مطبعه مجلس


قانون استخدام مسیو اتوموزر تبعه آلمانی جهت مدیریت داخلی مطبعه مجلس


قانون امتیاز انحصاری تاسیس کارخانه های عصاره گیری و سوس به آقایان حسنعلی خان هدایت و عزت الله خان هدایت


قانون تصدیق مقاوله نامه پستی منعقده بین دولت ایران و اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی