×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.

قانون تصدیق مقاوله نامه تلگرافی منعقده بین دولت ایران و اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی


قانون اجازه تاسیس موسسه دفع آفات حیوانی و سرم سازی


اصلاح قسمت سوم ماده یکصد و بیست نظامنامه داخلی راجع به غیبت نمایندگان در جلسات کمیسیونها و شعب


اصلاح قانونی ماده 16 قانون انتخابات و اضافه تبصره به ماده مزبوره


ماده قانونی نسخ مواد 25 و 39 و اصلاح مواد 23 و 26 قانون انتخابات مورخ 28 شوال 1329 قمری و اصلاح ماده 21 قانون انتخابات مورخ 12 شهریور ماه 1304 شمسی


قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون انتخابات مورخ 28 شوال 1329 قمری


قانون انتخابات مجلس شورای ملی


قانون اصلاح مالیات دخانیات مصوب 6 میزان 1333


قانون قطع مستمریات علاوه بر تصویبی اشخاصی که در قوی ییل 1325 جرح و تعدیل شده


قانون معافیت ماشینهای صنعتی و فلاحتی از تادیه حقوق ورودی گمرکی تا ده سال


قانون مالیات راه و الغا عوارض و مالیاتهای بلدی


قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون وسایط نقلیه مورخه پنجم ربیع الاول 1328


قانون اخذ حق تمبر از بلیطهای ورودیه نمایشگاه ها و مجالس تفریح عمومی


قانون الغای قانون مصوب 30 جوزای 1301 راجع به منع صدور پوست بره


قانون اجازه صدور پوست های بره موجوده تا 15 حوت 1303


قانون اضافه یک درجه دو قرانی بر درجات موجوده تذکره اتباع بی بضاعت


قانون شمول ماده 42 قانون استخدام کشوری درباره حکام محاکم و صاحب منصبان پارکه


قانون مواد الحاقیه قانون استخدام اعضا اداری مجلس شورای ملی


قانون استخدام اعضا اداری مجلس شورای ملی


قانون رسیدگی به شکایات از احکام صادره از محاضر شرعیه