×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.

قانون اضافه اعتبار برای مدرسه صنعتی ایران و آلمان


قانون اجازه پرداخت دو هزار و چهار صد (2400) تومان قرضه به عادل خان زیاد خان اف


قانون پنجاه هزار روپیه اضافه اعتبار برای خرید عمارت ژنرال قونسولگری دولت علیه در بغداد


قانون اعتبار برای سیم کشی از قم به آوه و ساوه و نوبران و از تربت به ترشیز و دائر شدن تلگرافخانه های آنها


قانون اعتبار برای پرداخت غرامات امانات مسروقه پستی


قانون تخفیف مالیاتی قریه ندوشن یزد


قانون یک هزار و پانصد (1500) تومان اعتبار برای تهیه اثاثیه محاکم قضایی رشت


قانون اعتبار برای مخارج اعزام و تحصیل شصت نفر محصل نظامی به پاریس


قانون تصویب مبلغ دو هزار و یک صد و چهل تومان اعتبار برای احداث بنای جدید محل مخزن و شعب گمرک بندر قشم


قانون اجازه پرداخت مخارج یک ساله جامعه ملل از بابت سهمیه دولت علیه ایران


قانون راجع به تصویب یک هزار و پانصد تومان اعتبار برای مصارف انتخابات


قانون تسلیم قراولخانه گذر لوطی صالح به مسجد جنب آن


قانون راجع به تصویب پانزده هزار تومان قرض به مهاجرین گیلانی


قانون راجع به اعتبار پانزده هزار تومان برای تعمیر سد جاجرود


قانون تعیین تکلیف بودجه های جز وزارتخانه ها نسبت به سنه تنگوز ئیل 1302


قانون بیست و سه هزار تومان اضافه اعتبار مطبعه مجلس شورای ملی


قانون راجع به مقرری جنسی دربار سلطنت عظمی


قانون اعتبارات مخارج مملکتی سنه مالیه تنگوز ئیل 1302


قانون یک هزار و دویست تومان اعتبار اضافی برای مطبوعات مجلس


قانون ششصد تومان اعتبار برای ازدیاد سه الی چهار نفر تندنویس