×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

قانون اجازه استقراض دو میلیون ریال از بانک ملی برای تکمیل ساختمان سد تبریز


قانون اجازه استقراض چهار میلیون ریال برای سدسازی تبریز از بانک ملی


قانون اجازه استقراض یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ریال از بانک ملی برای بلدیه ها


قانون اجازه استقراض دو میلیون ریال به بلدیه های اهواز - شیراز کرمان - زنجان


قانون اجازه استقراض سیصد و پنجاه هزار ریال به بلدیه بندر گز


قانون تعیین اعتبار برای خریداری سهام بختیاری ها در شرکت نفت انگلیس و ایران


قانون چهار صد و پنجاه هزار ریال اعتبار اضافی جهت موسسه پاستور


قانون اجازه پرداخت پنج میلیون و نهصد و بیست هزار ریال برای مخارج اضافی


قانون راجع به اعتبار ساختمانهای مدرسه کرج و عمارت حکومتی مازندران و گرگان


قانون تبدیل میزان اعتبار مخارج اسعاری وزارت امور خارجه منظوره ضمن بودجه سال 1314 مملکتی


قانون بودجه سال یک هزار و سیصد و شانزده مجلس شورای ملی


قانون بودجه سال 1315 مجلس شورای ملی


قانون تمدید مهلت تقدیم بودجه های تفصیلی 1314


قانون تفریغ بودجه سال یک هزار و سیصد و چهارده مجلس شورای ملی


قانون تفریغ بودجه یک ساله 1313 مجلس شورای ملی


قانون اجازه استخدام ژرژ دوولف تبعه بلژیک برای کارخانجات ذوب آهن


قانون اجازه استخدام هنرآموزان اتباع آلمان


قانون اجازه تجدید قرارداد استخدامی آقای ویلهلم مایر تبعه دولت آلمان


قانون اجازه تمدید قرارداد استخدامی سه نفر هنرآموز اتباع دولت آلمان


قانون اجازه استخدام مهندس هلموت روش تبعه آلمان به وسیله اداره کل صناعت و معادن