×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل سواری جهت سرکشی و نظارت کاخهای سلطنتی


قانون بودجه سنه سیچقان ئیل 1303 دربار و ولایتعهد و کابینه سلطنتی


قانون استخدام مستخدمین دربار و کابینه سلطنتی و ولایتعهد سابق


قانون اضافه اعتبار بودجه دربار سلطنتی


بودجه کابینه سلطنتی برای سنه ایت ئیل 1301


قانون مشمولیت مستخدمین جز دربار سلطنتی به مقررات فصل چهارم قانون استخدام کشوری


قانون اجازه تنظیم نظامنامه برای طرز وصول عوارض شهرداری


قانون راجع به نشر اسکناس


قانون راجع به مسکوک خرد


قانون متمم قانون مالیات بر درآمد و حق تمبر


قانون اصلاح قانون مالیات نفت و بنزین


قانون اصلاح پاره از مقررات قانون انحصار تجارت خارجی


قانون افزایش سرمایه بانک ملی ایران


قانون مجازات متخلفین از تصمیمات متخذه در قضیه اختلاف ایتالیا و حبشه


قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه


قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه


قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه


تصمیم قانونی راجع به امتداد مجلس شورای ملی


تصویب اختیارات تامه به هیات وزرا برای نظامی کردن شهر و دفع سلاح از اشخاص غیر نظامی


پروگرام کابینه صمصام السلطنه