×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.

تصویب پروگرام کابینه آقای مستوفی الممالک


پروگرام کابینه آقای میرزا محمدولی خان سپهدار اعظم


تصویب پروگرام کابینه محمدولی خان سپهدار اعظم


تفسیر فقره دوم و سوم ماده هشتاد و پنجم نظامنامه داخلی


اصلاح مواد 60 و 62 نظامنامه داخلی


اصلاح عوض جمله دوم ماده (120) نظامنامه داخلی


اصلاح ماده 70 نظامنامه داخلی


قانون اجازه پرداخت حقوقات تقاعدی صاحب منصبان و اعضا قدیمی وزارت جنگ از حمل سیچقان ئیل 1303 مادام الحیات


قانون راجع به حقوقات اشخاصی که در جزو بودجه دربار حقوق داشته اند


قانون راجع به قطع حقوق اشخاصی که با حکومت ملی ضدیت کرده اند


قانون در باب اعدام محمدعلی میرزا و برادران


قانون راجع به اعزام سی نفر شاگرد به اروپا برای تحصیل


قانون راجع به استخدام ده نفر مستخدمین آمریکایی برای مالیه


قانون راجع به استخدام بیست نفر صاحب منصب سوئدی برای تشکیلات قشون ایران


قانون راجع به استخدام مستر نیو


قانون راجع به تجدید کنترات سه ساله هفت نفر مستخدمین بلژیکی


قانون راجع به استخدام یک نفر صاحب منصب اداری (آنتاندانس ) و شش نفر صاحب منصب قشونی سوئدی برای ژاندارمری


قانون در باب تجدید کنترات مسیولاتس و استخدام یک نفر معلم طب فرانسوی و یک نفر معلم تاریخ طبیعی


مستمری مسیو ژرژ بنتان رییس گمرک ارومیه و عیال و اولاد مشارالیه


قانون کنترات مسیو بوطن