×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.

قانون تحدید تریاک


قانون دیوان محاسبات


قانون محاسبات عمومی مصوب 1329


قانون راجع به حفظالصحه و آبله کوبی


قانون اداری وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه


قانون قبول و نکول بروات تجارتی


قانون متمم قانون وظایف


قانون راجع به روده


قانون تخفیف مخابرات و مراسلات راجعه به جراید


قانون حمل اسلحه


قانون مالیات بلدی بر وسایط نقلیه


قانون انحصار نمک


قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام


قانون مربوط به عهدنامه مودت بین دولت ایران و دولت سوریه


قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد مبادله بین المللی مدارک و نوشتجات رسمی و نشریات علمی و ادبی


قانون عهدنامه مودت بین ایران و ایتالیا


قانون اجازه مبادله قرارداد بازرگانی ایران و آلمان


قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بین المللی جلوگیری از کشتار جمعی ( ژنوسید )


قانون مربوط به عهدنامه مودت بین ایران و لبنان


قانون مربوط به عهدنامه مودت بین ایران و ایسلند