×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.

تصمیم قانونی راجع به انتخابات کمیسیون شش نفری برای کمک و همراهی به آسیب دیدگان شهر گرگان


تصمیم قانونی دائر به تشکیل کمیسیون شش نفری برای تجدید نظر در نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی


تصمیم قانونی دائر به یک ماه مهلت به کمیسیون انتخابات برای اصلاح قانون انتخابات


تصمیم قانونی دائر به تشکیل کمیسیون دوازده نفری برای اصلاح قانون انتخابات


تصمیم قانونی درباره اجازه تمدید مدت رسیدگی کمیسیون تحقیق سوالات به سوال آقای عمیدی نوری مربوط به شیلات


تصمیم قانونی راجع به چهل و پنج روز مهلت به کمیسیون تحقیق و رسیدگی به شایعات


تصمیم قانونی راجع به تشکیل کمیسیون پنج نفری برای تحقیق و رسیدگی به شایعاتی که نسبت به بعضی از نمایندگان می دهند


تصمیم قانونی دائر به قابل تعقیب بودن آقای تدین وزیر اسبق خواربار


تصمیم قانونی راجع به 15 روز مهلت به کمیسیون عرایض برای رسیدگی به اتهامات آقای تدین


تصمیم قانونی دائر به قابل تعقیب بودن آقای علی سهیلی نخست وزیر اسبق


تصمیم قانونی دائر به قابل تعقیب بودن آقای علی سهیلی نخست وزیر اسبق


تصمیم قانونی دائر به قابل تعقیب بودن آقای علی سهیلی نخست وزیر اسبق


تصمیم قانونی راجع به پانزده روز مهلت به کمیسیون عرایض و مرخصی در موضوع رسیدگی به اعلام جرم منتسب به آقای سهیلی در مورد انتخابات فارس


تصمیم قانونی راجع به دو ماه مهلت به کمیسیون قوانین دادگستری راجع به رسیدگی به اعلام جرم منتسبه به آقایان سهیلی و تدین


تصمیم قانونی راجع به یک ماه مهلت به کمیسیون قوانین دادگستری موضوع رسیدگی به اتهامات آقایان سهیلی و تدین


تصمیم قانونی راجع به پانزده روز مهلت به کمیسیون عرایض برای رسیدگی به مدارک اعلام جرم منتسبه به آقایان سهیلی و تدین


تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد نسبت به کابینه آقای علی سهیلی نخست وزیر


تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد نسبت به کابینه آقای علی سهیلی نخست وزیر


تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای سهیلی نخست وزیر


تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای سهیلی نخست وزیر