×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.

تصمیم قانونی دائر به تصویب برنامه کابینه آقای سهیلی نخست وزیر


تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای محسن صدر نخست وزیر


تصمیم قانونی راجع به اخذ رای اعتماد به کابینه آقای ابراهیم حکیمی نخست وزیر


تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به دولت آقای ابراهیم حکیمی نخست وزیر


تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به دولت آقای ابراهیم حکیمی نخست وزیر


تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای ابراهیم حکیمی نخست وزیر


تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد نسبت به کابینه آقای ابراهیم حکیمی نخست وزیر


تصمیم قانونی راجع به کابینه آقای ابراهیم حکیمی نخست وزیر


تصمیم قانونی دائر به سلب مصونیت پارلمانی از آقای محمد باقر بیات نماینده مجلس شورای ملی


تصمیم قانونی راجع به تقاضای رای اعتماد به آقای بیات نخست وزیر


تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای مرتضی بیات


تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای مرتضی بیات نخست وزیر


تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به دولت جناب آقای محمد ساعد نخست وزیر


تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به دولت آقای محمد ساعد نخست وزیر


تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به دولت جناب آقای ساعد نخست وزیر


تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای محمد ساعد نخست وزیر


تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد نسبت به کابینه آقای محمد ساعد نخست وزیر


تصمیم قانونی دائر به رای اعتماد به کابینه آقای محمد ساعد نخست وزیر


قانون تکمیل قانون استخدام آقای پرفسور شارل ابرلین


قانون اجازه تجدید استخدام آقای پرفسور شارل ابرلین