×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.

تصمیمات متخذه کمیسیون برنامه ( در مورد تهیه صورتی از شهرستانهایی که در برنامه عمرانی آنها تاسیس شرکت تعاونی کشاورزی پیش بینی شده است )


اساسنامه سازمان برنامه هفت ساله


تصمیم قانونی دائر به انتخاب دونفر ناظر اندوخته اسکناس


تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به دولت جناب آقای دکتر محمد مصدق نخست وزیر


تصمیم قانونی دائر به اعلام اعتماد به دولت جناب آقای دکتر محمد مصدق در تعقیب جریان مذاکرات جلسه چهارم آذر ماه 1331


تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به دولت جناب آقای دکتر محمد مصدق نخست وزیر


تصمیم قانونی دائر به انتخاب پنج نفر از مجلس شورای ملی جهت شرکت در هیات مختلط


تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به دولت جناب آقای دکتر محمد مصدق


تصمیم قانونی دائر به انتخاب دو نفرناظر اندوخته اسکناس


قانون بودجه سالهای یک هزار و سیصد و سی و یک و یک هزار و سیصد و سی و دو مجلس شورای ملی


قانون اجازه پرداخت حقوق و مزایای آخرین ایام خدمت سرهنگ دوم نوریشاد درباره وراث قانونی آن مرحوم


قانون مکمل قانون اجازه پرداخت چند فقره اعتبار اضافی برای اضافه حقوق مستخدمین جز و دونپایه و احتیاجات دیگر


قانون اجازه پرداخت چند فقره اعتبار اضافی برای اضافه حقوق مستخدمین جز و دون پایه و احتیاجات دیگر


قانون اضافه اعتبار بودجه وزارت فرهنگ در سال 1331


قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت بهمن و اسفند ماه 1331


قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دی ماه 1331


قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت آذر ماه 1331


قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت آبان ماه 1331


قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت مهر ماه 1331


قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت تیر ماه 1331