×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.

قانون اجازه استقراض دو میلیون تومان از بانک ملی برای قیمت ماشین آلات و سایر مخارج مربوطه به کارخانه قندسازی کرج


قانون راجع به مخارج و عوائد حاصله از انحصار خرید و ورود و فروش قند و شکر و کبریت


قانون اجازه مصرف عواید خالص قریه کرج به مخارج عمران و آبادی قریه مزبوره


قانون اصلاح بودجه سال 1310 اداره کل فلاحت


قانون راجع به محصلین کلاس اختصاصی وزارت داخله


قانون اجازه خریداری کامیون جهت محبس مرکزی


قانون اصلاح قسمتی از قانون استخدام افراد و ردیف افراد و مستخدمین جز تشکیلات نظمیه


قانون اجازه واگذاری مزرعه برنجزار واقعه در قصبه نیریز به بلدیه همان محل


قانون راجع به بودجه سال 1310 وزارت اقتصاد ملی و ادارات تجارت و صناعت و فلاحت


قانون راجع به کسر اعتبارات بودجه 1310 اداره کل تجارت


قانون راجع به بقایای مالیاتی


قانون اجازه استقراض یک میلیون تومان به وزارت پست و تلگراف برای خرید سهام شرکت کل تلفن


قانون اعطای اعتبار برای تهیه قسمتی از لوازم دفتری و مطبوعات سال 1311


قانون ده هزار تومان اعتبار برای رفع نواقص موسسه دفع آفات حیوانی


قانون اجازه پرداخت قسمتی از دیون معوقه و تعهدات سنوات ماضیه از محل اعتبار منظوره در بودجه 1310


قانون اصلاح ماده دوم قانون اجازه استخدام مهندس متخصص بطری سازی از ایتالیا


قانون اجازه استخدام یک نفر مهندس متخصص بطری سازی از ایتالیا


قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات


قانون راجع به مصارف مربوطه به سال 1310 انبار غله


تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دائر به اجازه استخدام آقای هرمان اشمیت تبعه دولت آلمان غربی