×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.

قانون اعتبار ساختمان ده محبس در ولایات و تفاوت قیمت ملبوس اداره نظمیه در سال 1310


قانون راجع به مخارج ملبوس و لوازم ضروری توقیفی های نظمیه و مخارج فوق العاده مامورین اعزامی به قصبه بوکان


قانون برقراری شصت تومان شهریه درباره ورثه میرزا ابوالحسنخان خانلری


قانون اجازه پرداخت ششصد و شصت تومان جهت کرایه محل دوائر صحیه و مباشرت اداره نظمیه


قانون راجع به مخارج تعمیر و کرایه محل محبس ها و توقیف گاه ها


قانون راجع به تخفیف قیمت باندرل تریاک


قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه


قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه


آگهی موضوع ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک


آئین نامه اداره کل باربری راه


اصلاح ماده 112 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی


آئین نامه تشکیل اداره تعیین حق تقدم حمل و نقل


آئین نامه در مورد خزانه داری


آئین نامه تشکیل قسمتی بنام قسمت پخش


الحاق ماده 81 به آئین نامه کانون سر دفتران


آئین نامه تشکیل اداره حمل و نقل


آئین نامه اداره کل نظارت صنعتی


آئین نامه مزایا


آئین نامه تثبیت قیمتها


آئین نامه اجرائی مربوط به قانون گرانفروشی