×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.

قانون کار


قانون بودجه سال 1325 مجلس شورای ملی


اساسنامه شرکت سهامی شیلات جنوب ایران


اصلاح ماده 4 فصل پنجم و ماده 1 فصل هفتم آیین نامه معاشهای نیروهای مسلح شاهنشاهی


آئین نامه مجله حقوقی وزارت دادگستری


اصلاح آئین نامه بیمارستان دادگستری


آگهی موضوع قانون تشدید مجازات کبوترپرانی


ضوابط مربوط به تائید صلاحیت فنی دفاتر مشاور فنی طبقه بندی مشاغل موضوع ماده 16 آئین نامه حداقل مزد


اصلاح کلماتی در قانون جدید پولی و بانکی کشور


اصلاح در سطر اول ماده سوم اساسنامه شرکت سهامی معادن مس


آئین نامه اجرائی کانون اصلاح و تربیت


آئین نامه مصرف وجوه دریافتی از دانشجویان و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور جهت شرکت در مسابقات ورزشی و هنری و اردوهای دانشجوئی


آئین نامه اجرائی قانون خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی


آئین نامه بیمارستان وزارت دادگستری


آئین نامه کمیسیونهای مشورتی اداره حقوقی


تبصره الحاقی به ماده 18 آئین نامه قانون ثبت املاک


اصلاحیه بند 2 ماده 23 اصلاحی آئین نامه راهنمائی و رانندگی


آئین نامه اجرائی ماده 4 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی


تصویبنامه در مورد پرچم ایران


تصویبنامه در مورد محل های توقف اجباری محکومین