×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.

دستورالعمل ارشادی کادر تشخیص و نمایندگان هیاتهای حل اختلاف مالیاتی


قانون راجع به اعتبار حقوق هشت ماهه آخر سال 1309 اجرای محاکم و مامورین احضار و اجرا


قانون راجع به اعتبار حق التدریس معلمین مدرسه دارالمعلمین عالی و مدرسه طب و دواسازی


قانون اجازه پرداخت نه هزار و یک صد تومان مخارج ضروری وزارت پست و تلگراف


قانون راجع به مخارج جمع آوری و تبدیل مسکوک معیوب


قانون راجع به اجازه پرداخت کرایه حمل و نقل و سایر هزینه های حمل گندم اهدایی دولت آمریکا


قانون راجع به اجازه پرداخت ده میلیون ریال برای کمک به آسیب دیدگان زلزله جنوب


طرح قانونی مربوط به منع ساختمان مسکن و ادارات در پارک شهر


قانون متمم بودجه سالهای 1334 و 1335 مجلس شورای ملی


تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه استخدام دویست و پنج نفر جهت رفع نیازمندی وزارت پست و تلگراف و تلفن


تصمیم متخذه کمیسیون همکاری مجلسین به استناد قانون اعطای اختیار به کمیسیون همکاری مجلسین


قانون راجع به پرداخت اضافه اعتبار وزارت کشور از محل صرفه جویی انتخابات دوره نوزدهم قانونگذاری


قانون راجع به واگذاری و معافیت کالاهای وارده از طرف اداره همکاری فنی


قانون راجع به اجازه پرداخت چهل و شش میلیون ریال اعتبار اضافی به وزارت پست و تلگراف و تلفن


قانون مربوط به معاف بودن هدایای سازمانهای خیریه کشور آمریکا از پرداخت کلیه حقوق و عوارض گمرکی و عوارض داخلی


قانون مربوط به اجازه ضرب ریال نیکلی


قانون راجع به نحوه اجرای امور سربازگیری در پاره از نقاط کشور به موجب قانون شانزدهم فروردین ماه 1335


قانون راجع به اجازه تحصیل اعتبار از بانک بین المللی توسعه و عمران


تصمیم قانونی دائر به انتخاب مستشاران دیوان محاسبات


لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری