×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.

قانون مربوط به الحاق دولت شاهنشاهی ایران به قرارداد مربوط به منع آزمایشهای سلاح هسته ای در جو و فضای ماورای جو و زیر آب


قانون مربوط به قرارداد پستی جهانی و موافقتنامه منعقده میان سازمان ملل متحد و اتحاد پستی جهانی


قانون مربوط به تصویب نامه هایی که از تاریخ 19 اردیبهشت ماه 1340 تا تاریخ افتتاح مجلسین (14 مهر ماه 1342) از هیات وزیران صادر شده است


قانون پرداخت یکصد و دوازده میلیون و پانصد هزار ریال مطالبات هیات عمران بین المللی آمریکا در ایران


قانون مربوط به کسر اقلام بودجه سال 1342 مجلس شورای ملی


تصمیم قانونی راجع به اجازه نحوه مصرف اعتبارات منظوره در قانون مربوط به کسر اقلام بودجه سال 1342 مجلس شورای ملی


قرارداد استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فرانسه


منتفی بودن لایحه قانونی تشکیل انجمنهای ده و اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات


تصمیم قانونی دایر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس


تصمیم قانونی دایر به انتخاب دو نفر جهت عضویت شورای عالی نفت


تصمیم قانونی دایر به انتخاب یک نفر ناظر جهت شرکت در سازمان بیمه های اجتماعی


آئین نامه داخلی شورای تحقیقات و فنآوری


آئین نامه اجرائی شورای تحقیقات و فنآوری


ماده واحده الحاقی به آیین نامه طرز تشخیص و وصول مالیات کسبه و پیشه وران


الحاق ماده 8 به آیین نامه طرز تشخیص و وصول مالیات کسبه و پیشه وران


تصمیمات متخذه کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی مربوط به جریان استخدام مستخدمین خارجی سازمان برنامه


تصمیم قانونی دائر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس


آیین نامه مجازات متخلفین از قانون کار


قانون برقراری ده فقره شهریه


قانون مکلف بودن دولت به تنظیم لایحه منع تهیه و استعمال مواد الکلی