×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.

تصویب نامه راجع به انتخاب آقایان مهندس محمود امیر احمدی و مهندس حسین حریری به عنوان اعضای مجمع عمومی شرکت راه آهن شهری تهران و حومه


تصویبنامه درباره انتقال مراکز رفاه خانواده به وزارت کار و امور اجتماعی


تصویبنامه راجع به انتقال امور بهداشت آموزشگاههای کشور به وزارت بهداری و بهزیستی


تصویبنامه راجع به موافقت با اعاده به خدمت آقای محمد علی عادلی کارمند باز نشسته وزرات راه و ترابری


تصویبنامه راجع به تمدید تعرفه های گمرکی برای مدت یکماه


تصویبنامه راجع به انتصاب آقای نصرت اله خازنی به ریاست بانک تعاون کشاورزی ایران


تصویبنامه راجع به انتزاع کلیه تاسیسات بهداشتی و درمانی از سازمان ملی خدمات اجتماعی و الحاق به وزارت بهداری و بهزیستی


تصویب نامه راجع به الحاق بیوتات سلطنتی به وزارت امور اقتصادی و دارائی


تصویب نامه راجع به مستخدمین زائد دستگاههای دولتی


تصویب نامه درباره آئین نامه اجرائی بند 3 ماده 42 قانون مجازات عمومی


اطلاعیه وزارت دادگستری در خصوص محدودیت پاره ای از مواد قوانین خانه های انصاف و شوراهای داوری


بقیه صورت جزء قسمتی از سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی و تعهدات در سال 1357 (1978)


تصویبنامه درباره اصلاح ماده 21 آئین نامه استخدامی کارمندان غیر نظامی در ارتش شاهنشاهی


تصویب نامه درباره دستور العمل اجرائی ماده 5 آئین نامه استفاده از اتومبیلهای دولتی


تصویب نامه درباره الحاق یک تبصره به بند8 قسمت دوم دریافت رسوم کنسولی


تصویب نامه درباره انتزاع شهرستان دماوند از استان تهران سمنان و الحاق آن به استان تهران


تصویبنامه راجع به اصلاح آئین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند ( ث) ماده 39 قانون استخدام کشوری


تصویب نامه درباره افزایش میزان فوق العاده بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی مستخدمین ذیحق از شصت در صد به هشتاد در صد


تصویبنامه هیات وزیران درباره تاسیس استان تهران


تصویبنامه درباره تعیین آقای غلامرضا دبیران بعنوان نماینده فوق العاده دولت در منطقه زلزله زده طبس