×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.

قانون راجع به تقدیر و تحسین از خدمات و فداکاری استواران شهید محمدعلی بابائیان و آیت الله لشکری


قانون اجازه پرداخت نقدی حق لیسانس به جای کمک جنسی و امور مربوط به سازمان پیشین تدارکات کشور


قانون برقراری حقوق وظیفه درباره وراث مرحوم حسنعلی منصور نخست وزیر فقید ایران


قانون راجع به اجازه مصرف مانده اعتبار پاداش و ده درصد سود ویژه سال 1341 روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی


قانون معافیت اراضی ساختمان دبیرستان سن لوئی از عوارض


قانون مربوط به پرداخت حق الکشف از محل سی میلیون ریال اعتبار ردیف 88 بودجه سال 1340 کل کشور


قانون اجازه استخدام بیست نفر کارشناس کشت چای و چایسازی برای تکمیل کادر فنی سازمان چای


قانون فروش ساختمان فعلی ژاندارمری خراسان و مصرف وجوه حاصله برای ساختمان جدید


اساسنامه شرکت سهامی سازمان آب منطقه ای فارس


اساسنامه شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان


اساسنامه شرکت سهامی سازمان آب و برق آذربایجان


اساسنامه شرکت سهامی سازمان آب و برق منطقه ای شمال


اساسنامه شرکت سهامی سازمان آب منطقه ای اصفهان


اساسنامه شرکت سهامی سازمان آب منطقه ای جنوب شرقی


اساسنامه شرکت سهامی سازمان آب منطقه ای تهران


اساسنامه سازمان عمران قزوین


اساسنامه شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر)


وکیل دادگستری نمیتواند بدون استرداد پروانه وکالت خود عهده دار مشاغل در شعب سازمان تعزیرات حکومتی گردد


اعتراض به اجرای تصمیم کمیسیون ماده 56 در هیات مقرر درماده واحده مصوب سال 1362 قابل بررسی و رسیدگی است


پس از اجرای حکم بر رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت متهم مرتکب جرم جدیدی شده که هنوز در مورد آن حکمی صادر نشده است استناد به مرور زمان اجرای حکم اجرا شده قبلی برای عدم تعقیب مرتکب ، فاقد وجاهت قانونی است