×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع به نشان دولتی درجه 2 تعلیم و تربیت به آقای فخرالدین حجازی


تصویبنامه راجع به نشان دولتی درجه 3 خدمت به آقای محمود خسروی


تصویبنامه راجع به نشان دولتی درجه 3 شجاعت به آقای محمدتقی معقول


مبنای وصول حق الثبت مبلغ مندرج در حکم یا مبایعه نامه و یا ارزیابی مورد حکم نیست بلکه قیمت منطقه ای میباشد


شرکتهای بیمه ایران ، البرز ، آسیا و دانا و شرکت سهامی بیمه ایران به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی و صندوق ذخیره فرهنگیان مغایر اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است


نصب پارچه بر سر درب واحدهای صنفی بعنوان مجازات در مراتب مختلف و شرایط خاصی مقرر گردیده است


تصویبنامه راجع به اجرای کامل ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت


تصویبنامه راجع به جزء 5 بند ب ماده 1 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت


تصویبنامه راجع به بند الف ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر میناب


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ناحیه شیراز و محدوده مجموعه شهری شهر مذکور


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر رودان


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر حاجی آباد


در مقام حل اختلاف تعیین صلاحیت رسیدگی بین مراجع قضایی و غیرقضایی با دیوان عالی کشور است


آئین نامه اجرائی تبصره ماده واحده قانون اصلاح سقف ارزی سال 1382 در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه ای


اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه ای


اساسنامه شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی


قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان


قانون موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای کالا و مسافر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی