×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.

قانون اصلاح موادی از اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی تبصره ماده واحده قانون اصلاح سقف ارزی سال 1382 در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اصلاحیه ماده ( 3 ) آئین نامه اجرائی بند ( ب ) تبصره ( 7 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور


تصویبنامه راجع به بند ( ج ) ماده ( 181 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379


تصویبنامه در خصوص ماده ( 185 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب1379


تصویبنامه راجع به ماده( 23 ) قانون برنامه و بودجه مصوب1351


تصویبنامه راجع به بند ( ت ) تبصره ( 1 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور


تصویبنامه راجع به واگذاری رایگان تعداد چهل و هشت ( 48 ) قطعه زمین


تصویبنامه راجع به تعیین انجام جابه جایی اعتبارات برای سال 1382


آئین نامه اجرائی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگسترى


اصلاح آئین نامه اجرایی بندهای ( ب )، ( ج )، ( د )، ( ه- )، ( و )، ( ز )، ( ح ) و( ن ) تبصره ( 3 ) قانون بودجه سال 1381 کل کشور


آئین نامه اجرایی بند ب تبصره ( 8 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور


لغو تصویبنامه در خصوص لغو مقررات روادید مسافرت بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکمنستان


تصویبنامه در خصوص ضریب حقوق قضات و اعضای هیات علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی


تصویبنامه در خصوص گروه مرکبات مشمول طرح تنظیم بازار


تصویبنامه راجع به ضریب جدول حقوق


تصویبنامه راجع به افزایش بهای فرآورده های نفتی


قانون نظام صنفی کشور


اصلاحیه رای شماره 373 الی 377 - 1379 12 7 هیات عمومی دیوان عدالت اداری


ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در مورد تخفیف مجازات به علت عدم تجدیدنظر خواهی محکوم علیه نسخ نشده است