×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.

بخشنامه وزیر کشور که عوارض فروش نوشابه غیرالکلی ساخت اصفهان را به میزان 5درصد افزایش داده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود


عدم تسری قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق 2 تبصره به آن نسبت به پرونده هائی که اجرائیه آن قبل از این قانون صادر شده است


ایجاد کمیسیون بدوی جهت تشخیص باغ و مرجع تجدیدنظر به منظور رسیدگی به اعتراض اشخاص ذینفع خلاف قانون است


با ختم اصلاحات ارضی شورای اصلاحات ارضی جز در مورد اشتباهات قلمی مصرح در ماده 38 آئین نامه اصلاحات ارضی حق اظهارنظر ندارد


ابطال تصمیم نامه شماره 47721 ت27621هـ مورخ 1381 9 24 نمایندگان ویژه رئیس جمهور درخصوص واگذاری مالکیت سهام شرکت هوائی آسمان


مصوبه شورای عالی اداری در خصوص شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد وزارت علوم ، تحقیقات و فنآوری


اصلاح ماده 6 اساسنامه صندوق حمایت از پژوهشگران کشور


انتخاب چهار نفر از اعضای هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی و مناظره (ویژه معارف و علوم انسانی)


تسری مصوبات هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی تهران به اعضای هیات علمی سازمان پزشکی قانونی کشور


تایید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


آئین نامه اجرائی بند (ح) تبصره (3)قانون بودجه سال 1383 کل کشور


اصلاح ماده (29) آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاری


تصویبنامه راجع به پرداخت فوق العاده صلاحیت شغلی به کارکنان سازمان هواپیمایی کشوری


قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن


قانون تاسیس سازمان صنایع دستی ایران


آئین نامه اجرائی بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1383 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند (ح) تبصره (14) قانون بودجه سال 1383 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند (د) تبصره (12) قانون بودجه سال 1383 کل کشور


مصوبه شورای عالی اداری در مورد ماموریت های اصلی و قانونی محوله و ارتقاء سطح علمی موسسات آموزش عالی و دانش آموختگان


تصویبنامه راجع به هزینه کردن مبلغ پنج میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون ریال به منظور تملک و تعویض انتهای جنوبی خیابان صفی علیشاه