×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.

اصلاح ماده (3) آئین نامه اجرائی ماده (94) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت


آئین نامه اجرائی بند (ث) تبصره (8) قانون بودجه سال 1383 کل کشور


آئین نامه اجرائی تبصره های (1) و (2) ماده واحده قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل


آئین نامه تعرفه های خدمات خاص پزشکی قانونی


آئین نامه اجرائی جزء (2) بند (الف) تبصره (6) قانون بودجه سال 1383 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند (ب) تبصره (7) قانون بودجه سال 1383 کل کشور


اصلاح آئین نامه نحوه پرداخت مطالبات کارکنان دولت و پاداش بازنشستگان


آئین نامه اجرائی بند (چ) تبصره (14) قانون بودجه سال 1383 کل کشور


تصویبنامه در مورد انتخاب آقای حمیدرضا برادران شرکاء بعنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در انجام جابجایی اعتبارات سال 1383و توزیع و ابلاغ اعتبار


تصویبنامه راجع به ورود سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به سازمانهای مندرج در تبصره (1) ماده (2) آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری


قانون الحاق یک تبصره به ماده (58) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


مصوبه شورای عالی اداری راجع به مستثنی شدن شهرک امید از اراضی شمول بند (د) قسمت (1) مصوبه شماره 37945 1901 مورخ 6 3 1382 شورای عالی اداری


مصوبه شورایعالی اداری راجع به شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد موسسات وابسته به وزارتخانه ها و سازمان های وابسته به ریاست جمهوری


مصوبه شورایعالی اداری درخصوص وظایف واحدهای استانی سازمان حفاظت محیط زیست


اصلاح آئین نامه تکریم هنرمندان پیشکسوت


آئین نامه اجرائی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی


اصلاح ماده (1) آئین نامه پرداخت یارانه حمل و نقل به کالاهای صادراتی در موارد خاص


اصلاح ماده (4) آئین نامه اجرائی بندهای (الف) و (ب) ماده (49) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه راجع به شرکت سهامی تولیدی بهمن به عنوان شرکت زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع ملی ایران


تصویبنامه راجع به تعیین نصابهای مندرج در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (80) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366